Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe

Zesta­wy hydro­fo­ro­we do pod­no­sze­nia ciśnie­nia w budyn­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej, zakła­dach wodo­cią­gów, dla rol­nic­twa i przemysłu.

W celu dobo­ru odpo­wied­nie­go zesta­wu nale­ży prze­słać infor­ma­cję z pro­jek­tu lub określić:

  • punkt pra­cy zestawu
  • zasto­so­wa­nie: cele byto­we, gospo­dar­cze, przeciwpożarowe

oraz wska­zać loka­li­za­cję inwe­sty­cji w celu opcjo­nal­nej wyce­ny uru­cho­mie­nia zesta­wu na obiekcie.

Scroll to Top