Pompy wirnikowe CALPEDA MXH

Pompy wielostopniowe ze stali nierdzewnej do obiegu cieczy w domu i przemyśle. Dostępne wykonania do chemii myjącej. Rozwiązania profesjonalne i przeznaczone do ciągłej pracy.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 65 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 80 m

 • Wykonania materiałowe

  stal nie­rdzew­na AISI304 lub AISI316, róż­ne wer­sje uszczelnień

Cechy

Pom­py pozio­me wie­lo­stop­nio­we pro­du­ko­wa­ne w 100% we Włoszech.

Jako­ścio­wo nie­po­rów­ny­wal­na i roz­sąd­na ceno­wo alter­na­ty­wa dla urzą­dzeń pro­du­ko­wa­nych na dale­kim wschodzie.

Pom­py prze­zna­czo­ne są do cie­czy czy­stych pod kątem wystę­po­wa­nia ciał w sta­łych lub zanie­czysz­czo­nych w spo­sób che­micz­ny — w zależ­no­ści od kon­fi­gu­ra­cji mate­ria­łów pom­py i uszczel­nie­nia. Dzię­ki moż­li­wo­ści zapro­po­no­wa­nia odpo­wied­nich wyko­nań — znaj­dzie­my wła­ści­wą pom­pę dla two­jej aplikacji.

pompa samozasysajaca wloska
Pom­pa wir­ni­ko­wa wie­lo­stop­nio­wa ze sta­li nierdzewnej

Tem­pe­ra­tu­ra cie­czy pom­po­wa­nej od ‑10*C do +110*C
Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie pra­cy (kor­pu­su): 8 bar

W stan­dar­dzie sil­ni­ki wyko­na­ne w kla­sie szczel­no­ści IP54 (na życze­nie IP55)

Kom­pak­to­wa kon­struk­cja, wyko­na­nie kor­pu­su i wir­ni­ków ze sta­li nie­rdzew­nej.
Mar­ko­we uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne wału i łożyska.

Jed­no z naj­lep­szych roz­wią­zań w swo­jej kla­sie, kry­te­rium cena/​jakość.

Dostepnę warianty pomp wirnikowych CALPEDA

 • MXH — naj­bar­dziej popu­lar­ne pom­py ze sta­li nie­rdzew­nej AISI304, typo­we zasto­so­wa­nia jako nie­za­wod­ne pom­py do pra­cy cią­głej w prze­my­śle i zasto­so­wa­niach w rol­nic­twie i domu.
 • MXHL — wyko­na­nie z bar­dziej odpor­nej pod kątem che­micz­nym sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316L do cie­czy o zwięk­szo­nej koro­zyj­no­ści i che­mi­ka­liów. W połą­cze­niu z odpo­wied­nio dobra­nym uszczel­nie­niem wału i uszczel­ka­mi umoż­li­wia pom­po­wa­nie wie­lu cie­czy zanie­czysz­czo­nych chemicznie.

pompa z falownikiem calpeda nocchi grundfos

Pom­pa z zabu­do­wa­nym falownikiem

 • MXH EI — wyko­na­nie z zabu­do­wa­nym falow­ni­kiem na sil­ni­ku (pom­pa ener­go­osz­częd­na, potra­fią­ca zaosz­czę­dzić nawet kil­ka tysię­cy zło­tych w ska­li roku, w zależ­no­ści od mode­lu i para­me­trów).

  Pom­pę w wyko­na­niu z falow­ni­kiem moż­na usta­wić na sta­łe ciśnie­nie pra­cy, sta­ły prze­pływ, ręcz­ne usta­wie­nie wydaj­no­ści, sta­ła róż­ni­ca temperatur).

  Roz­wią­za­nie dostęp­ne jest dla sil­ni­ków o mocy do 4kW. Falow­nik jest zabu­do­wa­ny na sil­ni­ku pom­py — bar­dzo kom­pak­to­wa i wygod­na konstrukcja.

  Taka pom­pa w stan­dar­dzie zabez­pie­czo­na jest przed pra­cą na sucho, bra­ko­wi prze­pły­wu, prze­cią­że­nio­wi sil­ni­ka czy nie­rów­no­ści faz zasi­la­nia lub spad­kom napięcia.

pompa nierdzewna gwintowane przylacza
Pom­pa ze sta­li nie­rdzew­nej — wyso­ka wydajność

Nasza fir­ma moc­no sta­wia na współ­pra­cę z pro­du­cen­ta­mi maszyn i urzą­dzeń. Zapra­szam do kon­tak­tu w celu uzy­ska­nia spe­cjal­nych warun­ków zaku­po­wych dla Pań­stwa firmy.

Polecane produkty

Scroll to Top