Pompy FLUIMAC

Pompy FLUIMAC

Flu­imac to dyna­micz­na fir­ma zało­żo­na w 2012 roku, opar­ta na nowym kon­cep­cie pro­duk­tu pom­py mem­bra­no­wej. Spe­cja­li­zu­je się w dostar­cza­niu roz­wią­zań pom­po­wych o inno­wa­cyj­nym i nie­ustan­nie roz­wi­ja­ją­cym się wzornictwie.

Ogrom­ne doświad­cze­nie, wie­dza i efek­tyw­ność swo­je­go zespo­łu sta­no­wi punkt wyj­ścia dla wła­snej działalności.

Flu­imac wyróż­nia się nie­za­wod­nym i szyb­kim wspar­ciem tech­nicz­nym oraz obsłu­gą. Wewnętrz­ny dział badań i roz­wo­ju zapew­nia kom­pe­ten­cje swo­je­go zespo­łu, któ­ry nie­ustan­nie się roz­wi­ja, aby zaspo­ko­ić wszyst­kie potrze­by klientów.

Fir­ma nadą­ża za cią­głą ewo­lu­cją ryn­ku kra­jo­we­go i mię­dzy­na­ro­do­we­go, a jej kon­tro­la jako­ści gwa­ran­tu­je inno­wa­cyj­ne i cer­ty­fi­ko­wa­ne pro­duk­ty, któ­re speł­nia­ją obo­wią­zu­ją­ce nor­my prawne.

Orga­ni­za­cja maga­zy­nu oraz dzia­łu mon­ta­żu i testo­wa­nia pozwa­la fir­mie ofe­ro­wać krót­kie ter­mi­ny dosta­wy, natych­mia­sto­we spraw­dze­nie dostęp­no­ści, szyb­kie wysył­ki i szyb­ką obsłu­gę ser­wi­so­wą. Polityka

Flu­imac opie­ra się rów­nież na dosko­na­łej obsłu­dze klien­ta oraz sie­ci efek­tyw­nych, nie­za­wod­nych dys­try­bu­to­rów, któ­rzy zapew­nia­ją goto­wość, jakość i wspar­cie tech­nicz­ne. Dzię­ki temu Flu­imac jest fir­mą o wyso­kiej jako­ści, opar­tej na doskonałości.

Kata­log pomp mem­bra­no­wych FLUIMAC — link do pobrania

Scroll to Top