Pompy magnetyczne

Pompy magnetyczne

Pom­py magne­tycz­ne to pom­py ze sprzę­głem magne­tycz­nym cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się bra­kiem fizycz­ne­go uszczel­nie­nia wału, a dzię­ki temu bra­kiem prze­cie­ków (nie ma bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu pomię­dzy wałem sil­ni­ka i wałem pom­py). Napęd prze­no­szo­ny jest na pom­pę za pomo­cą ukła­du sil­nych magnesów.

Wśród pomp magne­tycz­nych moż­na wyróż­nić przede wszystkim:

  • Pom­py two­rzy­wo­we che­micz­ne ze sprzę­głem magnetycznym
  • Pom­py wiro­we magnetyczne
  • Pom­py zęba­te magnetyczne
  • Pom­py specjalistyczne
Uszczel­nie­nie mecha­nicz­nie sta­no­wi bez­po­śred­nią przy­czy­nę awa­rii pomp w 80% przy­pad­ków. Wyeli­mi­no­wa­nie tego ele­men­tu zapew­nia dłu­gą i bez­a­wa­ryj­ną eks­plo­ata­cję urzą­dzeń oraz zacho­wa­nie naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa pod­czas pom­po­wa­nia tok­sycz­nych lub koro­zyj­nych cieczy.
Pomp ze sprzę­głem magne­tycz­nym ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę budo­wy nie sto­su­je się do cie­czy zanie­czysz­czo­nych, gdyż ele­men­ty sprzę­gła mogą się uszkodzić.
Scroll to Top