Pompy z tworzyw sztucznych

Pompy z tworzyw sztucznych

Pom­py, w któ­rych w kon­tak­cie z cie­czą nie ma ele­men­tów meta­lo­wych, prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia cie­czy koro­zyj­nych w sto­sun­ku do metali.

Wśród tego typu pomp moż­na wyróż­nić urzą­dze­nia typu:

  • pneu­ma­tycz­ne dwu­mem­bra­no­we (w wyko­na­niu z mate­ria­łów kla­sy PP/​PVDF/​ACETAL/​PTFE)
  • wiro­we wyko­na­ne z two­rzyw sztucz­nych (w wyko­na­niu z mate­ria­łów kla­sy PP, PVDF, PVC)
  • meta­lo­we z wyściół­ką two­rzy­wo­wą, gdzie kor­pus meta­lo­wy sta­no­wi zewnętrz­ną obu­do­wą wzmac­nia­ją­cą dla two­rzy­wa (np. PP/​ETFE/​PVDF/​PVC)

W takich pom­pach oprócz same­go mate­ria­łu czę­ści hydrau­li­ki waż­ny jest tak­że dobór spo­so­bu uszczel­nie­nia wału w posta­ci np. sprzę­gła magne­tycz­ne­go lub uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne podwój­ne z ukła­dem cie­czy zaporowej/​buforowej.

W naj­prost­szej posta­ci uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne kom­po­nen­to­we posia­da sprę­ży­nę ze sta­li kwa­so­od­por­nej pokry­tą PTFE lub ze spe­cjal­ne­go sto­pu na Hastelloy.

Scroll to Top