Pompy do klejów i żywic

Pompy do klejów i żywic

Kle­je, żywi­ce i inne mate­ria­ły słu­żą­ce do wypeł­nień lub łącze­nia pół­pro­duk­tów mię­dzy sobą wyma­ga­ją pomp zapew­nia­ją­cych pre­cy­zję poda­wa­nia i zdol­nych do pra­cy ze zmien­ny­mi war­to­ścia­mi lep­ko­ści oraz odpor­ny­mi na sub­stan­cje uży­wa­ne do pro­duk­cji kle­jów np. rozpuszczalniki.

Z tego powo­du do kon­struk­cji pomp, w zależ­no­ści od pom­po­wa­ne­go pro­duk­tu, sto­su­je się sze­reg opcji wyko­na­nia mate­ria­ło­we­go. Opcje doty­czą nie tyl­ko pod­sta­wo­wych mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych i głó­nych czę­ści robo­czych, ale tak­że i czę­sto nawet w szcze­gól­no­ści mate­ria­łów uszcze­lek oraz spo­so­bu uszczel­nie­nia pompy.

Kle­je i żywi­ce posia­da­ją zróż­ni­co­wa­ną lep­kość oraz mogą być wraż­li­we na ści­ska­nie oraz kon­takt z wil­go­cią lub powie­trzem. Mogą też posia­dać wła­sno­ści ścierne.

Dobór nie­za­wod­nej pom­py do kle­ju i żywi­cy nie jest pro­stą spra­wą. Posia­da­my w ofer­cie wła­ści­we roz­wią­za­nia tech­nicz­ne i kon­struk­cyj­ne i zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszym dzia­łem tech­nicz­nym w celu opty­mal­ne­go doboru.

Scroll to Top