Pompy do wody morskiej i solanki

Pompy do wody morskiej i solanki

W przy­pad­ku odwad­nia­nia wody na stat­kach, bądź w por­tach i dokach oraz pom­po­wa­nia cie­czy o pod­wyż­szo­nym stę­że­niu chlor­ków — w kopal­niach i uję­ciach wód geo­ter­mal­nych, szcze­gól­ne zasto­so­wa­nie znaj­du­ją pom­py do wody morskiej.

Kla­sycz­nym roz­wią­za­niem prze­zna­czo­nym do pom­po­wa­nia wody zaso­lo­nej jest wyko­na­nie pom­py z brą­zu okrę­to­we­go. Takie kon­struk­cje cechu­ją się jed­nak obni­żo­ną odpor­no­ścią na pom­po­wa­nie czą­stek ściernych.

W przy­pad­ku cie­czy zawie­ra­ją­cych pia­sek zde­cy­do­wa­nie trwal­szym roz­wią­za­niem będzie zasto­so­wa­nie pom­py ze sta­li nierdzewnej.

Roz­wią­za­niem pośred­nim są np. pom­py wiro­we, nie­za­ta­pial­ne, z kor­pu­sem wyko­na­nym z żeli­wa sza­re­go, czę­ścia­mi robo­czy­mi (zwy­kle wir­nik i pły­ta ścier­na) wyko­na­ny­mi z brą­zu lub sta­li nie­rdzew­nej. Dla ochro­ny żeli­wa przed koro­zją sto­su­je się ano­dy cyn­ko­we sta­no­wią­ce ochro­nę elektrochemiczną.

W przy­pad­ku dużych stę­żeń chlor­ków nale­ży sto­so­wać pom­py kwa­so­od­por­ne, w spe­cjal­nych wyko­na­niach mate­ria­ło­wych — np. stal kwa­so­od­por­na 316L lub stal DUPLEX, stop HASTELLOY.

W naszej ofer­cie dostęp­ne jest wie­le roz­wią­zań mate­ria­ło­wych i konstrukcyjnych.

Scroll to Top