Pompy wielostopniowe

Pompy wielostopniowe

Popu­lar­ne pom­py sto­so­wa­ne w zesta­wach hydro­fo­ro­wych, ukła­dach pod­no­sze­nia ciśnie­nia, rol­nic­twie i dostar­cza­niu wody pit­nej w zakła­dach wodo­cią­go­wych oraz wody pro­ce­so­wej w przemyśle.

Scroll to Top