Pompy wirowe elektryczne ROBUSTA serii C

Pompy wirowe elektryczne ROBUSTA serii C to odśrodkowe pompy wyposażone w napęd elektryczny.

 

Zapytaj o produkt

Cechy

Pom­py wiro­we elek­trycz­ne ROBUSTA serii C to odśrod­ko­we pom­py wypo­sa­żo­ne w napęd elek­trycz­ny. Pom­py posia­da­ją pod­wyż­szo­ną spraw­ność do pra­cy w cięż­kich warunkach.

Sto­su­je się je przede wszyst­kim w prze­my­śle. Nada­ją się do pom­po­wa­nia wody czy­stej i zanie­czysz­czo­nej. Pom­py odśrod­ko­we Robu­sta C moż­na nabyć w wie­lu wyko­na­niach mate­ria­ło­wych, w zależ­no­ści od prze­zna­cze­nia urządzenia:

  • żeli­wo
  • stal nie­rdzew­na
  • brąz

Wirnik pomp wirowych elektrycznych ROBUSTA serii C

Wszyst­kie pom­py ROBUSTA opar­te są o wir­nik wyso­kiej spraw­no­ści (>70%) o spe­cjal­nej Wir­nik­kon­struk­cji łopa­tek
wirnikcha­rak­te­ry­stycz­nej dla wir­ni­ków o prze­pły­wie heli­ko­idal­nym. Wyko­na­ny jest zwy­kle z żeli­wa utwar­dzo­ne­go i z tego powo­du bar­dziej odpor­ny na wycie­ra­nie. Dzię­ki tej budo­wie wir­nik potra­fi utrzy­mać wyso­ką spraw­ność pom­po­wa­nia przez dłuż­szy czas w porów­na­niu do kla­sycz­nych roz­wią­zań i nawet po jego wytar­ciu lub zmia­nie wymia­ru. Dodat­ko­wo kon­struk­cja umoż­li­wia pom­po­wa­nie cie­czy zawie­ra­ją­cej duże czę­ści stałe.

robusta seria c

robusta seria c

robusta seria c

Polecane produkty

Scroll to Top