Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KLAUDIA Sp. z o.o.

max hdr

P.P.H.U. KLAUDIA sp. z o.o. to pry­wat­ne, sta­bil­nie dzia­ła­ją­ce przed­się­bior­stwo ist­nie­ją­ce i obec­ne na ryn­ku kra­jo­wym i ryn­kach zagra­nicz­nych od 1989 roku.

Przed­się­bior­stwo pier­wot­nie było pro­du­cen­tem insta­la­cji igło­fil­tro­wych, osprzę­tu do nawad­nia­nia oraz dys­try­bu­to­rem pomp i zespo­łów pom­po­wych prze­zna­czo­nych dla budownictwa.

Od 2008 roku nasza fir­ma odpo­wia­da­jąc na zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku i naszych klien­tów nie­ustan­nie wzbo­ga­ca­ła swo­ją wie­dzę oraz ofer­tę w zakre­sie pomp prze­my­sło­wych. Aktu­al­nie może­my zapro­po­no­wać zarów­no pom­py uzna­nych i reno­mo­wa­nych marek, jak i urzą­dze­nia pom­po­we pro­jek­to­wa­ne przez naszą fir­mę spe­cjal­nie na zamó­wie­nie, tak aby w 100% speł­nić naj­róż­niej­sze kry­te­ria w zależ­no­ści od aplikacji.

Kom­pe­ten­cja i pro­fe­sjo­na­lizm w dzie­dzi­nie pomp oraz baza logi­stycz­no-ser­wi­so­wa pozwo­li­ły nam zdo­być zaufa­nie zagra­nicz­nych part­ne­rów i pro­du­cen­tów urzą­dzeń pom­po­wych, któ­rych repre­zen­tu­je­my na wyłącz­ność na ryn­ku Polskim.

Posia­da­my maga­zyn pomp prze­my­sło­wych dostęp­nych od ręki!

W 2018 roku roz­po­czę­li­śmy pro­duk­cję nie­któ­rych typo­sze­re­gów pomp specjalistycznych.
Pro­duk­cja pomp oraz final­ny mon­taż i testy odby­wa­ją się na tere­nie nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go i głów­nej sie­dzi­by w Ustroniu.

Pom­py dobie­ra­ne i pro­jek­to­wa­ne przez naszą fir­mę cha­rak­te­ry­zu­ją się odpo­wied­nim współ­czyn­ni­kiem LCC, co zapew­nia szyb­szy zwrot z inwe­sty­cji oraz oszczęd­no­ści nie tyle pod­czas same­go zaku­pu, co pod­czas nie­ustan­nej pra­cy zespo­łu pompowego.

Głów­na sie­dzi­ba fir­my znaj­du­je się w Ustro­niu (woj.śląskie). Umo­wy z fir­ma­mi spe­dy­cyj­ny­mi oraz wła­sne środ­ki trans­por­to­we zapew­nia­ją spraw­ne dzia­ła­nie w zakre­sie dostaw i ser­wi­su oraz obsłu­gi gwa­ran­cyj­nej na tere­nie całe­go kraju.

Współ­pra­cu­je­my rów­nież z przed­się­bior­stwa­mi wyko­naw­czy­mi, któ­re zamon­tu­ją u Pań­stwa dobra­ny przez nas asortyment.

PPHU „KLAUDIA” sp. z o.o.
43–450 Ustroń, ul. Józe­fa Kre­ta 24, woj. śląskie
tel. 33 854 74 36
tel./fax: 33 854 28 40
e‑mail: strefapomp@​klaudia.​eu

Scroll to Top