Pompy spożywcze i higieniczne

Pompy spożywcze i higieniczne

Pom­py dla pro­ce­sów pro­duk­cji w prze­my­śle spo­żyw­czym i kosme­tycz­nym, wyko­na­ne z mate­ria­łów prze­zna­czo­nych do kon­tak­tu z żyw­no­ścią lub do zasto­so­wań w prze­my­śle kosmetycznym.

W zależ­no­ści od kon­struk­cji i cech użyt­ko­wych pom­py, w szcze­gól­no­ści kla­sy higie­ny i łatwo­ści mycia oraz eks­plo­ata­cji dostęp­ne są roz­wią­za­nia zgod­ne z kil­ko­ma stan­dar­da­mi, w szczególności:

  • “FDA” czy­li na zgod­ność z nor­mą EC1935 odno­śnie mate­ria­łów prze­zna­czo­nych do kon­tak­tu z żywnością
  • EHEDG (stan­dard dla prze­my­słu spo­żyw­cze­go i kosme­tycz­ne­go, stan­dard Europejski)
  • 3A (stan­dard kosme­tycz­ny i far­ma­ceu­tycz­ny, jed­nost­ka cer­ty­fi­ku­ją­ca z USA)
Scroll to Top