Pompy CALPEDA

Pompy CALPEDA

Ofe­ru­je­my naszym Klien­tom sze­ro­ką i spe­cy­ficz­ną gamę pomp wiro­wych wło­skiej mar­ki CALPEDA.

Pom­py Cal­pe­da to mię­dzy innymi:

  • pom­py do ścieków
  • pom­py przemysłowe
  • pom­py ole­ju termicznego
  • pom­py do insta­la­cji procesowych
  • pom­py dla rol­nic­twa i nawadinania
  • pom­py basenowe

Zale­tą tego pro­du­cen­ta jest moż­li­wość sze­ro­kiej kon­fi­gu­ra­cji wyko­na­nia tech­nicz­ne­go pomp prze­my­sło­wych, duża warian­to­wość roz­wią­zań tech­nicz­nych, co pozwa­la na opty­mal­ny dobór urzą­dzeń do ich prze­zna­czo­ne­go zastosowania.

W ramach naszej ofer­ty zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ny dobór urzą­dzeń w w wyko­na­niu wła­ści­wym do aplikacji.

Pro­wa­dzi­my nie­za­leż­ny i pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis pomp tego producenta.

Scroll to Top