Pompy z elastycznym wirnikiem

Pompy z elastycznym wirnikiem

Pom­py z ela­stycz­nym wir­ni­kiem dzię­ki swej spe­cy­ficz­nej kon­struk­cji umoż­li­wia­ją deli­kat­ne i spraw­ne pom­po­wa­nie spe­cy­ficz­nych mediów o zróż­ni­co­wa­nej lep­ko­ści i gęsto­ści, tak­że zawie­ra­ją­cych w swo­im skła­dzie gazy i wraż­li­wych na ści­na­nie. Pom­py takie uszka­dza­ją medium zawie­ra­ją­ce cząst­ki sta­łe tyl­ko w mini­mal­nym stop­niu i umoż­li­wia­ją pom­po­wa­nie w obu kierunkach.

Ela­stycz­ne łopat­ki wir­ni­ka wygi­na­jąc się i pro­stu­jąc (dzię­ki odpo­wied­niej krzy­wiź­nie w wewnętrz­nym obsza­rze robo­czym pom­py) powo­du­ją zmia­nę obję­to­ści prze­strze­ni pomię­dzy łopat­ka­mi powo­du­jąc powsta­nie pod­ci­śnie­nia. Następ­nie medium jest trans­por­to­wa­ne w kie­run­ku króć­ca tłocz­ne­go, gdzie opusz­cza wnę­trze pom­py – łopat­ki wir­ni­ka kolej­ny raz tra­fia­ją w stro­nę krzy­wi­zny, a ich ugię­cie powo­du­je „wyrzu­ce­nie” medium w stro­nę króć­ca tłocznego.

Pom­py z ela­stycz­nym wir­ni­kiem są samo­za­sy­sa­ją­ce (nawet na sucho, zwy­kle do 2–3 metrów, mak­sy­mal­nie do ok. 5 m) mogą pom­po­wać sto­sun­ko­wo duże, ale w prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści mięk­kie czę­ści sta­łe. Podob­nie jak przy innych pom­pach wypo­ro­wych pom­po­wa­nie cie­czy o wyso­kiej lep­ko­ści nie sta­no­wi problemu.

Pom­py z ela­stycz­nym wir­ni­kiem to czę­sto pom­py higie­nicz­ne, pom­py spo­żyw­cze (mle­ko, wino, piwo, soki, sosy, ser­wat­ka, śmie­ta­na, jaja w pły­nie, mio­dy, jogur­ty, ser­ki i pom­py dla prze­my­słu kosme­tycz­ne­go (szam­pon, mydło, pasta do zębów, far­ba do wło­sów) oraz tek­styl­ne­go, farb i lakie­rów (barw­ni­ki, atra­men­ty) oraz prze­my­słu che­micz­ne­go (kle­je wod­ne, gli­ce­ry­na, wosk, lateks, deter­gen­ty) i farmaceutycznego.

Kon­struk­cja pomp to kor­pus i króć­ce ssawny/​tłoczny oraz wał ze sta­li kwa­so­od­por­nej (np. AISI 316L) oraz gumo­wy wir­nik (EPDM, Neo­pren) oraz uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne węgiel/​ceramika lub Węglik krzemu/​węglik krze­mu. Pozo­sta­łe ela­sto­me­ry sto­so­wa­ne w takich pom­pach to NBR lub VITON(FKM). Ele­men­ty meta­lo­we mają­ce stycz­ność z pom­po­wa­nym medium w przy­pad­ku pomp higie­nicz­nych są wyko­na­ne z pole­ro­wa­nej sta­li kwa­so­od­por­nej. W tym przy­pad­ku rów­nież uszczel­nie­nia są zapro­jek­to­wa­ne tak, żeby unik­nąć w pom­pie obsza­rów, w któ­rych ciecz mogła­by się gro­ma­dzić i umoż­li­wiać powsta­wa­nie bak­te­rii i psu­cie się pro­duk­tu, jed­no­cze­śnie umoż­li­wia­jąc szyb­kie i spraw­ne mycie całe­go ukła­du. Nie­któ­rzy pro­du­cen­ci mają w swo­jej ofer­cie wyko­na­nia czę­ści kon­struk­cji z brązu.

Scroll to Top