Pompy zębate VICTOR do wymagających zadań

Pompy zębate marki VICTOR Pumps do cieczy lepkich i gęstych, także zawierających drobne elementy ścierne i w takich aplikacjach znacznie bardziej żywotne niż klasyczne pompy zębate hydrauliczne.

victorlogo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

  • Wydajność maksymalna

    350 m3/​h

  • Podnoszenie maksymalne

    do 160 m

  • Moc

    0,2 — 85 kW

Cechy

Pom­py zęba­te VICTOR to zna­ne i cenio­ne pom­py zęba­te o zazę­bie­niu wewnętrz­nym. Jest to kon­struk­cja typu heavy duty — do zadań w wyma­ga­ją­cych i cięż­kich apli­ka­cjach. Trwa­łość tych urzą­dzeń przy pom­po­wa­niu cie­czy lep­kich jest znacz­nie więk­sza niż kla­sycz­nych pomp zęba­tych z zazę­bie­niem zewnętrznym.

Zasada działania pomp zębatych VICTOR

zasady dzialania pomp zebatych victor varisco tuthill verdergear

Pom­py Vic­tor Pumps “R” o zazę­bie­niu wewnętrz­nym w swo­im dzia­ła­niu opar­te są o ruch dwóch ele­men­tów zęba­tych powo­du­ja­cych prze­pływ — roto­ra (1) i osa­dzo­ne­go na wła­snym wał­ku i panew­ce zęb­ni­ka (2) two­rzą­cych razem zwar­ty mecha­nicz­ny układ. Rotor wpra­wia w ruch zęb­nik i dzię­ki temu oraz spe­cjal­nej kon­struk­cji komo­ry pom­py umożliwia

Pod­czas obro­tu ele­men­tów zęba­tych ciecz jest zasy­sa­na do prze­strze­ni pomię­dzy ich zęba­mi i płyn­nie prze­no­szo­na w kie­run­ku por­tu wylo­to­we­go. Ele­ment kon­struk­cyj­ny (3) w kształ­cie pół­księ­ży­ca zamy­ka wol­ną prze­strzeń w prze­kład­ni pomię­dzy zęba­mi roto­ra i zębnika.

Na sku­tek zazę­bie­nia w prze­kład­ni, ciecz jest powo­li wypie­ra­na na zewnątrz pom­py. W rezul­ta­cie uzy­sku­je­my sta­ły, płyn­ny prze­pływ bez pul­sa­cji, a wydaj­ność zależ­na jest pro­por­cjo­nal­nie do obrotów.

Kon­struk­cja pom­py ze wzglę­du na zmniej­sze­nie sił dzia­ła­ją­cych na mecha­ni­zmy robo­cze (duża zębat­ka zewnętrz­na — rotor i mała wewnętrz­na — zęb­nik) pozwa­la na pom­po­wa­nie cie­czy o dużej lep­ko­ści oraz cie­czy lek­ko zanie­czysz­czo­nych znacz­nie sku­tecz­niej niż kla­sycz­na pom­pa zęba­ta.

cechy konstrukcyjne victor zebate pompy

Uni­wer­sal­ne
Pom­py są prze­zna­czo­ne do użyt­ku zarów­no z cie­cza­mi typu roz­pusz­czal­ni­ki, jak i lep­ki­mi sub­stan­cja­mi (bitum, masy asfal­to­we), zarów­no w niskiej jak i wyso­kiej temperaturze

Bez­pul­sa­cyj­ny prze­pływ
Szcze­gól­na zale­ta w przy­pad­ku dłu­gich ruro­cią­gów, apli­ka­cji wyma­ga­ją­cych sta­łe­go poda­wa­nia na proces

Odwra­cal­ny kie­ru­nek obro­tów
Pom­py są dwu­kie­run­ko­we i osią­ga­ją wydaj­ność nie­za­leż­nie od kie­run­ku obro­tów. Mogą być zatem sto­so­wa­ne do zała­dun­ku i roz­ła­dun­ku cieczy

Pro­por­cjo­nal­ny prze­pływ
Wydaj­ność jest sto­sun­ko­wo pro­por­cjo­nal­na do pręd­ko­ści obro­to­wej. Ciśnie­nie pra­cy ma nie­du­ży wpływ na wydaj­ność pom­py przy tej samej pręd­ko­ści obrotowej

Samo­za­sy­sa­ją­ce
Po wstęp­nym zala­niu pom­py posia­da­ją dobre wła­ści­wo­ści ssaw­ne. Mogą pom­po­wać cie­cze, któ­re zawie­ra­ją pęche­rze powie­trza i są w sta­nie pra­co­wać bez kawi­ta­cji w przy­pad­ku więk­szych wyso­ko­ści ssania

Modu­ło­wa kon­struk­cja
to opty­ma­li­za­cja kosz­tów maga­zy­no­wa­nia czę­ści zamien­nych, moż­li­wość adaptacji

Pro­sta budo­wa
dwie czę­ści robo­cze poru­sza­ją­ce się, jed­na oś napę­du, jed­no uszczel­nie­nie wału. Moż­li­wość dopa­so­wa­nia luzu osio­we­go pod­czas pracy

Trwa­łe i nie­za­wod­ne
zwar­ta kon­struk­cja, zapro­jek­to­wa­ne dla dłu­giej żywot­no­ści i z tego powo­du cenio­ne w prze­my­śle. Znacz­nie więk­sza powierzch­nia kon­tak­tu roto­ra z kor­pu­sem spra­wia, że pom­py znacz­nie wol­niej tra­cą wydaj­ność w porów­na­niu do kla­sycz­nych pomp zębatych

Odpor­ne tem­pe­ra­tu­ro­wo i che­micz­nie
w pom­pie nie muszą wystę­po­wać gumo­we uszczel­ki nie­od­por­ne na tem­pe­ra­tu­rę oraz na rozpuszczalniki

Płaszcz grzew­czy
dostęp­ny jako odlew zin­te­gro­wa­ny i umiej­sco­wio­ny wokół czę­ści pom­po­wej kor­pu­su. Dzię­ki temu uzy­ska­no rów­no­mier­ne roz­pro­wa­dza­nie ciepła

Łatwe w eks­plo­ata­cji
pro­sta budo­wa, rzad­ko wyma­ga konserwacji

Zakres stosowania

Tem­pe­ra­tu­ra: od ‑40 do 300 stop­ni Celsjusza
Ciśnie­nie pra­cy: do 16 bar
Lep­kość do 100 000 mm²/​s (cSt)
Dostęp­ne uszczelnienia/​sprzężenia: sznu­ro­we, mecha­nicz­ne, magnetyczne
Mate­ria­ły: żeli­wo, żeli­wo sfe­ro­idal­ne, stal węglo­wa, stal kwa­so­od­por­na
Przy­łą­cza: od DN40 do DN250
Wer­sje z wol­nym wałem, moto­re­duk­to­rem, sil­ni­kiem elek­trycz­ny, sil­ni­kiem hydrau­licz­nym, sil­ni­kiem spalinowym
W prze­my­śle che­micz­nym jako pom­py do polio­li i izo­cy­ja­nia­nów, ze wzglę­du na brak typo­wych uszczel­nień gumo­wych urzą­dze­nia te sto­so­wa­ne są z powo­dze­niem już wie­le lat.
Pom­py zęba­te VICTOR to roz­sąd­na alter­na­ty­wa dla innych zna­nych i cenio­nych urzą­dzeń — pomp Vari­sco, Glo­bal­ge­ar, Viking.
TypPrzy­łą­czaLep­kośćPręd­kość obrotowaWydaj­nośćZapo­trze­bo­wa­nie mocyMasa
(l/​obrót)(mm/​cale)(mm2/​s cSt)RPM(m3/​godz)4bar
kW
8bar
kW
(kg)
R 35
(0,043)
40
(1 1/​4″)
200
4000
25000
1450
750
450
3,7
1,9
1,2
1,4
1,2
1
1,2
1,4
1,7
11
R 40
(0,08)
40
(1 1/​4″)
200
4000
25000
1450
750
450
7
3,5
2,2
2
1,6
1,3
2,8
2
1,6
12
R 50
(0,22)
50
(2″)
200
4000
25000
960
560
355
12,6
7,5
5
3
2,7
2,2
4,5
3,6
2,8
32
R 65
(0,48)
65
(2 1/​2″)
200
4000
25000
720
450
280
20,5
13
8,3
5,6
5
3,6
8,1
6,6
4,6
46
R 80
(1,15)
80
(3″)
200
4000
25000
630
400
250
43
28
18
8,9
9,1
7,5
14
12,5
9,6
84
R 105
(2,25)
100
(4″)
200
4000
25000
560
355
224
75,5
49
31,3
15
16
14,3
23,7
22
18,3
152
R 151
(3,8)
150
(6″)
200
4000
25000
500
315
200
114
73
47
20,7
21,6
19
34
30,3
24,8
240
R 180
(6,8)
150
(6″)
200
4000
25000
400
250
160
163
102
65
na zapy­ta­nie
R 200
(14)
200
(8″)
200
4000
25000
315
200
125
265
168
105
52,4–82,1 kW
45,7–65 kW
34,6–46,9 kW
500
R 250
(21)
200
(8″)
200
4000
25000
280
180
112
350
330
140
65,9–107 kW
61,3–88,5 kW
46–63,3 kW
800

W zakre­sie szcze­gó­ło­we­go dobo­ru — skon­tak­tuj się z naszą fir­mą — impor­te­rem i dys­try­bu­to­rem pomp zęba­tych VICTOR

Polecane produkty

Scroll to Top