Pompy zębate elektryczne M/​B/​I

Szeroki wybór pomp zębatych zazębionych zewnętrznie do cieczy smarownych o niskich i średnich lepkościach.

 

Zapytaj o produkt

Cechy pomp zębatych elektrycznych M/​B/​I

Pom­py zęba­te o zazę­bie­niu zewnętrz­nym prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia ole­jów i cie­czy sma­row­nych nie zawie­ra­ją­cych czę­ści sta­łej w pom­po­wa­nym medium.

Głów­ne obsza­ry stosowania:

 • prze­mysł mecha­nicz­ny i metalurgiczny
 • budow­nic­two
 • prze­mysł chemiczny
 • prze­mysł spożywczy

Podstawowe typoszeregi produktów

Pod­sta­wo­we typo­sze­re­gi produktów:

 • pom­py zęba­te mono­blo­ko­we (wir­nik osa­dzo­ny bez­po­śred­nio na wale sil­ni­ka), dostęp­ne w wyko­na­niach z żeli­wa sza­re­go (zębat­ki sta­lo­we), z brą­zu oraz ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316. Sil­nik 1 lub 3 faz z pręd­ko­ścią obro­to­wą 900 lub 1400 obr./min, kla­sa izo­la­cji F, IP55
 • pom­py zęba­te na pły­cie pod­sta­wy, ze sprzę­głem i sil­ni­kiem elek­trycz­nym o róż­nych pręd­kość obrotowych
 • pom­py z wol­nym wałem
 • pom­py z płasz­czem grzew­czym (olej,para, woda gorąca)
 • pom­py z otwo­ra­mi do grza­nia elektrycznego
 • pom­py z flan­szą do silnika/​motoreduktora/​wariatora
 • pom­py zęba­te o kon­struk­cji prze­zna­czo­nej do cie­czy o niskiej lep­ko­ści i wody (stal kwasoodporna)
 • pom­py z obcym chłodzeniem
 • wyko­na­nia żeli­wo sza­re + stal węglo­wa (stan­dard), brąz, stal kwa­sod­por­na AISI316
 • dostęp­ne wer­sje ATEX

Cechy kon­struk­cyj­ne:

 • przy­łą­cza ssaw­ne i tłocz­ne w jed­nej osi
 • dwie zębat­ki o wyso­kiej pre­cy­zji wykonania
 • dostęp­ne kil­ka roz­wią­zań materiałowych

pompy zebate z wolnym walem

Pom­pa zęba­ta z wol­nym wałem

pompy zebate bmf bcf

Pom­pa zęba­ta zblo­ko­wa­na z sil­ni­kiem — zabu­do­wa “krót­ka”

pompa z plaszczem grzewczym

Pom­pa zęba­ta z płasz­czem grzew­czym, wol­ny wałek do napędu

pompa zebata z flansza

Pom­pa zęba­ta z koł­nie­rzem do sil­ni­ka B3/​B14

pompa zebata do wody

Pom­py zęba­te ze sta­li kwa­so­od­por­nej do wody i cie­czy o niskiej lepkości

pompy zebate elektryczne mbi

Pom­py zęba­te na pły­cie pod­sta­wy, ze sprzę­głem i płasz­czem grzewczym

Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia (poda­no mak­sy­mal­ne para­me­try, zawsze nale­ży skon­sul­to­wać z nami zastosowanie):

 • mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra do 200*C
 • mak­sy­mal­na lep­kość do 300 cSt dla pomp 1400 obr./min i 600 cSt dla pomp 960 obr./min (doty­czy mniej­szych modeli)
 • mak­sy­mal­nie ciśnie­nie pra­cy do 10 bar
 • pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce, pra­ca na sucho dozwo­lo­na tyl­ko przez krót­ki czas

Dostęp­ne opcje: wer­sja wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wa, spe­cjal­ne wyko­na­nia uszczel­nień mecha­nicz­nych, uszczel­nie­nia war­go­we, pom­py dwu­kie­run­ko­we z dwu­kie­run­ko­wych zawo­rem bez­pie­czeń­stwa, wyko­na­nie IP56 silnika

Parametry pomp zębatych

Tabe­la:

Typ
cm3/​
obrót
dm3/​
obrót
Wydaj­ność przy 350 obr.
[l/​min]
Wydaj­ność przy
700 obr.
[l/​min]
Wydaj­ność przy
900 obr.[l/min]
Wydaj­ność przy 1450 obr.[l/min]
Roz­miar gwin­tu GW
B3
2,00
0,0020
0,7
1,4
1,8
2,9
1/​2”
B5
3,50
0,0035
1,2
2,5
3,2
5,1
1/​2”
B10
7,00
0,0070
2,5
4,9
6,3
10,2
1/​2”
B15
10,70
0,0107
3,7
7,5
9,6
15,5
3/​4”
B25
17,80
0,0178
6,2
12,5
16,0
25,8
3/​4”
B40
28,50
0,0285
10,0
20,0
25,7
41,3
1”
B50
35,70
0,0357
12,5
25,0
32,1
51,8
1” 1/​2
B70
50,00
0,0500
17,5
35,0
45,0
72,5
1” 1/​2
B100
71,40
0,0714
25,0
50,0
64,3
103,5
2”
B150
107,00
0,1070
37,5
74,9
96,3
155,2
2”
B200
142,80
0,1428
50,0
100,0
128,5
207,1
2” 1/​2
B250
178,50
0,1785
62,5
125,0
160,7
258,8
2” 1/​2
B300
214,00
0,2140
74,9
149,8
192,6
310,3
2” 1/​2
B350
250,00
0,2500
87,5
175,0
225,0
362,5
2” 1/​2
B400
285,70
0,2857
100,0
200,0
257,1
414,3
2” 1/​2
B500
357,00
0,3570
125,0
249,9
321,3
517,7
3”
B550
392,80
0,3928
137,5
275,0
353,5
569,6
3”
B600
428,50
0,4285
150,0
300,0
385,7
621,3
3”
B1500
1071,00
1,0710
374,9
749,7
963,9
1553,0
4”
B2000
1428,00
1,4280
499,8
999,6
1285,2
2070,6
4”

Typowe aplikacje

Prze­mysł mechaniczny:

 • cyr­ku­la­cja ole­ju w prze­kład­niach, wymien­ni­kach i ukła­dach smarowania
 • olej grzew­czy — pom­py obiegowe
 • rozładunek/​załadunek olejów
 • zasi­la­nie agre­ga­tów prą­do­twór­czych (nafta/​diesel)
 • pom­po­wa­nie emul­sji wodno-olejowych

Prze­mysł spożywczy:

 • mela­sa
 • soki, ole­je, glukoza
 • olej spo­żyw­czy
 • cze­ko­la­da, miód, dżem, margaryna

Budow­nic­two:

 • asfalt, bitum oraz dodatki
 • naf­ta i oleje
 • pali­wo diesel
 • polie­lek­tro­li­ty

Prze­mysł chemiczny:

 • maszy­ny dozujące
 • deter­gen­ty, cie­kła parafina
 • polio­le, izo­cy­ja­nia­ny, żywi­ce polie­stro­we, poli­ure­ta­no­we, fenolowo-formaldehydowe
 • far­by, lakie­ry, żywi­ce, kleje
 • środ­ki pieniące

Polecane produkty

Scroll to Top