Pompy Layne Bowler

Pompy Layne Bowler

Lay­ne Bow­ler to fir­ma zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją nie­za­wod­nych pomp do czy­stej wody od ponad 50 lat. Jej sie­dzi­ba mie­ści się w Tur­cji, a sze­reg oddzia­łów na całym świe­cie świad­czy o jej glo­bal­nym zasię­gu. Fir­ma jest jed­nym z czo­ło­wych gra­czy na ryn­kach takich jak Bli­ski Wschód, Ame­ry­ka Połu­dnio­wa, Austra­lia i Oce­ania, Dale­ki Wschód.

W ofer­cie pro­du­cen­ta klient odnaj­dzie m.in

  • pom­py wałowe
  • pom­py osiowe
  • pom­py geo­ter­mal­ne (do cie­czy gorących)
  • pom­py dwustrumieniowe
  • pom­py głębinowe
  • pom­py wiro­we nor­mal­nie ssące
  • pom­py wie­lo­stop­nio­we pozio­me i pionowe

Fir­ma sku­pia się na naj­więk­szych, pro­jek­to­wa­nych pod kon­kret­ną apli­ka­cję roz­wią­za­niach. Dzię­ki temu ofe­ro­wa­ne urzą­dze­nia cha­rak­te­ry­zu­ją się naj­wyż­sza moż­li­wą spraw­no­ścią i niezawodnością.

Scroll to Top