Pompy ślimakowe

Pompy ślimakowe

Zasa­da działania

Pom­pa śli­ma­ko­wa (czę­sto zwa­na też śru­bo­wą) to pom­pa wypo­ro­wa, w któ­rej ele­ment obro­to­wy w kształ­cie śli­ma­ka o bar­dzo wydłu­żo­nym sko­ku (rotor), wyko­na­ny bar­dzo czę­sto ze sta­li nie­rdzew­nej lub har­to­wa­nej obra­ca się mimo­śro­do­wo w gumo­wym lub ela­sto­me­ro­wym – sprę­ży­stym, nie­ru­cho­mym ele­men­cie zewnętrz­nym zwa­nym sta­to­rem. Obrót roto­ra w sta­to­rze powo­du­je zabie­ra­nie mate­ria­łu na wlo­cie i odda­wa­nie go na wylo­cie pom­py. Spo­sób prze­pły­wu pom­po­wa­ne­go medium moż­na okre­ślić jako spi­ral­ny ale bez tur­bu­len­cji i ści­ska­nia pom­po­wa­ne­go medium.

Cechy szcze­gól­ne

 • niska pul­sa­cja, sta­ły przepływ
 • mini­mal­ny wpływ na pom­po­wa­ny czynnik
 • cicha pra­ca
 • dobre wła­ści­wo­ści samo zasy­sa­nia (nawet do ponad 8 metrów)
 • pro­por­cjo­nal­ny sto­su­nek wydaj­no­ści do pręd­ko­ści obrotowej
 • moż­li­wość insta­la­cji w dowol­nej pozy­cji i zmia­ny kie­run­ku prze­pły­wu medium
 • prze­zna­czo­na do pom­po­wa­nia zróż­ni­co­wa­nych mediów, moż­li­wość pom­po­wa­nia cie­czy zawie­ra­ją­cych czę­ści sta­łe o wiel­ko­ści odpo­wied­niej dla danej pompy
 • tak­że dla mediów o wyso­kiej lepkości
 • moż­li­wość wyko­nań w wie­lu wer­sjach mate­ria­ło­wych oraz z maceratorem
 • ciśnie­nie pra­cy do 16 bar, wer­sje spe­cjal­ne dla więk­szych ciśnień
 • pom­po­wa­ne cie­cze nie mogą w żaden zna­czą­cy spo­sób reago­wać z mate­ria­ła­mi kon­struk­cyj­ny­mi pompy

Zasto­so­wa­nia

 • oczysz­czal­nie ście­ków i ochro­na śro­do­wi­ska – szla­my, osa­dy, ście­ki, dozo­wa­nie chemikaliów
 • prze­mysł far­ma­ceu­tycz­ny – kre­my, maści i olejki
 • prze­mysł kosme­tycz­ny – kre­my, pasty, mydło, szampon
 • prze­mysł spo­żyw­czy – kawał­ki owo­ców i warzyw, soja, mle­ko i prze­two­ry mlecz­ne, zacier ziem­nia­cza­ny, moszcz fer­men­ta­cyj­ny, pul­pa owo­co­wa, sosy, prze­cier, soki, przy­pra­wy, słód
 • prze­mysł piwowarski
 • prze­mysł cukrowy
 • prze­mysł tek­styl­ny – barwniki
 • prze­mysł papier­ni­czy – kle­je, pigmenty
 • prze­mysł che­micz­ny – deter­gen­ty, kle­je, żywi­ce, spo­iwa, poliol, kwa­sy i zasady
 • far­by i lakie­ry, pigmenty
 • prze­mysł galwaniczny
 • budow­nic­two – trans­port gęstych mediów zawie­ra­ją­cych cząst­ki ścier­ne, zapra­wa cemen­to­wa, smo­ła, asfalt, mlecz­ko wapienne
 • prze­mysł naf­to­wy – ropa naf­to­wa, węglo­wo­do­ry, smary
 • prze­mysł ogól­ny – pom­py prze­ła­dun­ko­we, pom­py ole­ju, bitumy

Pod­czas dobo­ru pom­py nale­ży uwzględnić:

 • pręd­kość obro­to­wą pra­cy (zało­żo­ną wydajność)
 • typ i rodzaj medium
 • ph, lep­kość i tem­pe­ra­tu­rę pom­po­wa­nej cieczy
 • opo­ry linii ssaw­nej, dłu­gość i śred­ni­ca oraz rodzaj ruro­cią­gów i zain­sta­lo­wa­nej arma­tu­ry (ciśnie­nie na króć­cu tłocznym)
 • w przy­pad­ku pra­cy w warun­kach ssa­nia – wyso­kość ssa­nia oraz rodzaj, dłu­gość i śred­ni­cy ruro­cią­gu ssawnego
 • typ i rodzaj zasi­la­nia (pom­pa elek­trycz­na, spa­li­no­wa, mobilna)
Scroll to Top