Pompy perystaltyczne HELIOS AS (wersja niskociśnieniowa)

Pompy perystaltyczne (pompy wężowe, pompy jelitowe) to pompy w których kontakt z medium ma jedynie gumowy wąż dociskany przez rolki powodujące zmianę objętości komory roboczej. Z tego powodu nadają się do bardzo wielu aplikacji – także pompowania mediów bardzo ścieralnych.
Konstrukcja pompy nie zawiera kłopotliwych w eksploatacji uszczelnień i zaworów.

Zapytaj o produkt

Niezawodne podczas pracy na sucho

Pom­py pery­stal­tycz­ne mogą pra­co­wać na sucho i w wyso­ki pod­ci­śnie­niu w try­bie cią­głym. Obok pomp typo­wo próż­nio­wych są to pom­py potra­fią­ce wyge­ne­ro­wać duże pod­ci­śnie­nie. Dzia­ła­ją jak “odku­rzacz” opróż­nia­jąc zbior­nik i wycią­ga­jąc reszt­ki medium.

Cechy szczególne

Pom­py są bar­dzo pro­ste w budo­wie — nie posia­da­ją zawo­rów i uszczel­nień wału. Jedy­nym ele­men­tem robo­czym jest wąż jed­no lub wie­lo­war­stwo­wy. Taka kon­struk­cja spra­wia, że pom­py są bar­dzo wygod­ne w eks­plo­ata­cji i spraw­dza­ją się tam gdzie czas na ewen­tu­al­ny postój kon­ser­wa­cyj­ny nale­ży mak­sy­mal­nie zredukować.

Zastosowanie

Cie­cze czy­ste i zanie­czysz­czo­ne w wie­lu dzie­dzi­nach prze­my­słu np: Oil&Gas, Petro­che­micz­ny, Papier­ni­czy, Cukro­wy, Spi­ry­tu­so­wy, Ryb­ny, Tek­styl­ny, Che­micz­ny, Stocz­nio­wy, Auto­mo­ti­ve, Budo­wal­ny, Cera­micz­ny, Laboratoryjny.

Pom­py pery­stal­tycz­ne są spraw­dzo­nym roz­wią­za­niem prze­zna­czo­nym dla pom­po­wa­nia mediów typu zapra­wa cemen­to­wa, mle­ko wapien­ne, ben­to­nit — cie­czy o ścier­nym cha­rak­te­rze i dużej zawar­to­ści drob­ne­go mate­ria­łu stałego.

W prze­my­śle che­micz­nym i spo­żyw­czym pom­py te doce­nia­ne są za łatwość czysz­cze­nia i szyb­ką moż­li­wość adap­ta­cji pom­py do sto­so­wa­nia z sze­ro­ką licz­bą pro­duk­tów (wystar­czy wymie­nić wąż robo­czy w pom­pie, aby była przy­sto­so­wa­na do pra­cy z moc­ną zasdą lub moc­nym kwasem).

Tam gdzie liczy się czy­stość pro­duk­tu pod­czas pom­po­wa­nia cie­czy lep­kich, pom­py pery­stal­tycz­ne ze spe­cjal­ny­mi węża­mi spo­żyw­czy­mi spraw­dza­ją się rewe­la­cyj­nie i są real­ną alter­na­ty­wą dla pomp śli­ma­ko­wych i krzyw­ko­wych w zakre­sie deli­kat­no­ści tłoczenia.

Zakres stosowania pomp perystaltycznych

 • Śred­ni­ca ziar­na twar­de­go do 30mm
 • Ciśnie­nie pra­cy do 10bar
 • Lep­kość do 50 000cst
 • Tem­pe­ra­tu­ra do 90*C

Budowa pompy

pompy perystaltyczne budowa x

1. Kor­pus pompy

2. Rotor

3. Rol­ki łożyskowane

4. Pły­ta

5. Przy­łą­cza cieczy

Pompa Perystaltyczna FLUIMAC HELIOS AS FX

Wykonanie materiałowe model AS

 • Kor­pus pom­py: aluminium
 • Rotor: alu­mi­nium 
 • Rol­ki: PVC (Model 25< : aluminium)
 • Pod­sta­wa: żelazo
 • Przy­łą­cza węża: stal nie­rdzew­na AISI 304

Przyłącza specjalne (opcjonalnie)

 • AISI316, PVC, PTFE
 • DIN
 • Tri-Clamp
 • ANSI, ISO, UNI, FLANGES

Dostępne węże

 • Hypa­lon,
 • NR,
 • NBR,
 • Nor­pre­ne,
 • Sili­co­ne
 • EPDM,
 • PHARMED(spożywczy)
 • Tygon

Dane techniczne pomp perystltyczny FLUIMAC AS

Dane techniczne modelu AS FX (wersja niskociśnieniowa – stałe obroty):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

AS 10 FX

23

35

47

70

93

4

4

4

4

4

15

15

15

15

15

23

35

47

70

93

0.18

0.18*

0.18*

0.18*

0.18*

9

9

9

9

9

AS 15 FX

56

86

115

172

228

4

4

4

4

4

15

15

15

15

15

23

35

47

70

93

0.18*

0.18*

0.18*

0.18*

0.18*

13

13

13

13

13

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

Dane techniczne modelu AS FX (wersja niskociśnieniowa – stałe obroty):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

AS 20 FX

149

227

305

453

602

5

5

5

5

5

15–40**

15–40**

15–30**

15–30**

10–20**

23

35

47

70

93

0.18*

0.18*

0.18*

0.18*

0.18*

17

17

17

17

17

AS 25 FX

538

672

902

1344

1785

6

6

6

6

6

20–40**

20–40**

20–30**

20–30**

15–25**

23

35

47

70

93

0.37*

0.37*

0.37*

0.75*

0.75*

25

25

25

25

25

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

**W zależ­no­ści od wyko­na­nia mate­ria­ło­we­go węża

Pompa Perystaltyczna FLUIMAC HELIOS AS IX z falownikiem

Dane techniczne modelu AS IX (falownik):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

AS 10 IX

1,5 ÷ 47

3 ÷ 93

6 ÷ 185

4

4

4

15

15

10

1,5 ÷ 47

3 ÷ 93

6 ÷ 185

0.18*

0.18*

0.18*

9

9

9

AS 15 IX

7,8 ÷ 70

11,6 ÷ 55

15,5 ÷ 73,8

4

4

4

15

15

15

1,5 ÷ 47

2,8 ÷ 70

6 ÷ 140

0.18*

0.18*

0.18*

13

13

13

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

Dane techniczne modelu AS IX (falownik):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

AS 20 IX

10 ÷ 304

18 ÷ 453

20 ÷ 602

5

5

5

15–40**

15–40**

15–30**

1,5 ÷ 47

2,8 ÷ 70

3 ÷ 93

0.22*

0.22*

0.22*

17

17

17

AS 25 IX

29 ÷ 902

54 ÷ 1344

58 ÷ 1785

6

6

6

20–40**

20–40**

15–25**

1,5 ÷ 47

2,8 ÷ 70

3 ÷ 93

0.37*

0.55*

0.75*

25

25

25

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

**W zależ­no­ści od wyko­na­nia mate­ria­ło­we­go węża

Pompa Perystaltyczna FLUIMAC HELIOS AS VX z ręczną regulacją prędkości

Dane techniczne modelu AS VX (ręczna regulacja obrotów):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

AS 10 VX

3,2 ÷ 15

4,7 ÷ 22,5

6,3 ÷ 30

9,5 ÷ 45

19 ÷ 90

4

4

4

4

4

15

15

15

15

15

3,2 ÷ 15

4,7 ÷ 22,5

6,3 ÷ 30

9,5 ÷ 45

19 ÷ 90

0.22*

0.22*

0.22*

0.22*

0.22*

9

9

9

9

9

AS 15 VX

7,8 ÷ 7

11,6 ÷ 55

15,5 ÷ 73,8

23,4 ÷ 110

47 ÷ 221

4

4

4

4

4

15

15

15

15

15

3,2 ÷ 15

4,7 ÷ 22,5

6,3 ÷ 30

9,5 ÷ 45

19 ÷ 90

0.22*

0.22*

0.22*

0.22*

0.22*

13

13

13

13

13

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

Dane techniczne modelu AS VX (ręczna regulacja obrotów):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

AS 20 VX

21 ÷ 97

30 ÷ 146

41 ÷ 194

62 ÷ 291

82 ÷ 388

5

5

5

5

5

15–40**

15–40**

15–40**

15–40**

15–40**

3,2 ÷ 15

4,7 ÷ 22,5

6,3 ÷ 30

9,5 ÷ 45

12,7 ÷ 60

0.22*

0.22*

0.22*

0.22*

0.22*

17

17

17

17

17

AS 25 VX

73 ÷ 365

90 ÷ 455

121 ÷ 608

182 ÷ 912

243 ÷ 1280

6

6

6

6

6

20–40**

20–40**

20–35**

15–30**

15–25**

3,8 ÷ 19

4,7 ÷ 23,7

6,3 ÷ 31,7

9,5 ÷ 47,5

12,7 ÷ 66,7

0.37*

0.37*

0.37*

0.37*

0.75*

25

25

25

25

25

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

**W zależ­no­ści od wyko­na­nia mate­ria­ło­we­go węża

Polecane produkty

Scroll to Top