Usługi serwisowe i sprzedaż części zamiennych do pomp

 • Usługi serwisowe

 • Weryfikacja i pomiary

 • Regeneracja pompy

 • Testy pomp

W celu zapew­nie­nia kom­plek­so­wej obsłu­gi naszym klien­tom, świad­czy­my usłu­gi ser­wi­so­we oraz dostęp­ność czę­ści zamien­nych dla wszyst­kich ofe­ro­wa­nych przez nas urzą­dzeń. Z tego powo­du nie znaj­dą Pań­stwo w naszej ofer­cie pro­duk­tów o wąt­pli­wej jakości.

Decy­du­jąc się na zakup urzą­dze­nia w naszej fir­mie auto­ma­tycz­nie uzy­sku­jesz dostęp do facho­wej pomo­cy w przy­pad­ku kło­po­tów tech­nicz­nych i eks­plo­ata­cyj­nych oraz pod­czas dostaw czę­ści zamien­nych dla pomp Pol­skich i zagra­nicz­nych marek.

W ramach zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Ustro­niu ser­wis pomp zapew­nia facho­wa obsłu­ga oraz odpo­wied­ni sprzęt:

 • kil­ka­na­ście maszyn obrób­czych (tokar­ki, fre­zar­ki, prasy)
 • tech­no­lo­gia spa­wa­nia w sta­li węglo­wej, alu­mi­nium i sta­li nierdzewnej
 • rege­ne­ra­cja pomp przy udzia­le mate­ria­łów kompozytowych
 • rege­ne­ra­cja i utwar­dza­nie ele­men­tów meta­lo­wych z uży­ciem spieków
 • tech­no­lo­gia lase­ro­we­go osio­wa­nia urządzeń
 • tech­no­lo­gia nie­in­wa­zyj­ne­go pomiaru
 • wewnętrz­na sta­cja prób

Jeste­śmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi i na każ­dy odpłat­ny ser­wis udzie­la­my sto­sow­nej gwarancji.

Spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie pomp zata­pial­nych, pomp wiro­wych elek­trycz­nych oraz pomp z sil­ni­ka­mi diesla.

 • ser­wis pomp LOWARA, CALPEDA, SAER, PEDROLLO, EBARA, XYLEM, VOGEL, PENTAX, FORAS, MARLY, GRUNDFOS
 • ser­wis pomp zata­pial­nych XYLEM/​FLYGT, GRINDEX, PUMPEX, ZENIT, EVAK, AFEC, TSURUMI, HCP, CAPRARI, FAGGIOLATI
 • ser­wis pomp wiro­wych samo­za­sy­sa­ją­cych VICTOR, GMP POMPE, VARISCO
 • ser­wis pomp mem­bra­no­wych CAFFINI, FLUIMAC
 • ser­wis pomp zęba­tych VICTOR PUMPS, VARISCO, GVR POMPE

Dobór i wycena części zamiennych

W celu uzy­ska­nia infor­ma­cji pro­si­my o kon­takt przez for­mu­larz kon­tak­to­wy na stronie.
W celu szyb­kie­go otrzy­ma­nia wyce­ny czę­ści zamien­nej wyma­ga­ne jest przesłanie:
 • nazwa pom­py, typ, numer seryjny
 • zdję­cie tablicz­ki zna­mio­no­wej i opcjo­nal­nie samej pompy

Posia­da­my w ofer­cie czę­ści zamien­ne m.in do pomp producentów

 • LOWARA
 • GRUNDFOS
 • FLYGT
 • GRINDEX
 • VICTOR PUMPS
 • VARISCO
 • LOWARA
 • EBARA
 • CALPEDA
 • SAER
 • CAFFINI
 • GVR POMPE
 • GMP PUMPS
 • ZUWA (wir­nik elastyczny)
 • FLOWSERVE
 • EVAK
 • SALMSON
 • FLUIMAC
 • DEBEM
 • NOVA ROTORS
 • RAGAZZINI
 • SYDEX

Usługa — laserowe osiowanie pomp

Wyko­nu­je­my odpłat­ne usłu­gi wery­fi­ka­cji oraz lase­ro­we­go osio­wa­nia agre­ga­tów pompowych.

Usługa — pomiar przepływu

Jeste­śmy w sta­nie w spo­sób nie­in­wa­zyj­ny doko­nać pomia­ru prze­pły­wu na obiek­cie. Pomiar prze­pły­wu może słu­żyć w celu dobo­ru nowej pom­py o wła­ści­wych para­me­trach, cha­rak­te­ry­zu­ją­cej się wyso­kim współ­czyn­ni­kiem efek­tyw­no­ści energetycznej

Usługa — dobór uszczelnienia pompy

Nasi eks­per­ci posia­da­ją duże doświad­cze­nie w ramach doko­ny­wa­nia moder­ni­za­cji ist­nie­ją­cych agre­ga­tów pom­po­wych w celu zmniej­sze­nia licz­by prze­sto­jów pomp spo­wo­do­wa­nych awa­ria­mi uszczelnień.

Producent pomp dla przemysłu i budownictwa

Jeste­śmy w sta­nie wyko­nać spe­cja­li­stycz­ne agre­ga­ty pom­po­we z sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi, w przy­śpie­szo­nym try­bie wyko­na­nia i w nie­stan­dar­do­wym wyko­na­niu np. napię­cia zasi­la­nia i pły­ty pod­sta­wy o wymia­rach skon­sul­to­wa­nych z użytkownikiem.

dscf
Scroll to Top