Pompy membranowe pneumatyczne 1 1/​2″” FLUIMAC

Pompy membranowe pneumatyczne z przyłączami 1 1/2" - model FLUIMAC P0400 uniwersalne zastosowanie i wiele wykonań konstrukcyjnych

Zapytaj o produkt

Dwu­mem­bra­no­we pom­py pneu­ma­tycz­ne reno­wo­wa­ne­go pro­du­cen­ta FLUIMAC

Pom­py mem­bra­no­we z napę­dem powietrz­nym od daw­na są uwa­ża­ne za naj­bar­dziej uni­wer­sal­ne pom­py w bran­ży do prze­tła­cza­nia trud­nych cie­czy przy sto­sun­ko­wo niskich ciśnie­niach i prze­pły­wach. Zakres zasto­so­wań jest bar­dzo szeroki.
Pom­py AODD (air ope­ra­ted dia­pra­ghm pumps) pro­du­cen­ta Flu­imac wystę­pu­ją w wie­lu roz­mia­rach i warian­tach mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych. Dzię­ki temu moż­na nimi pom­po­wać nie­mal każ­dy rodzaj cie­czy, od wyso­ce żrą­cych kwa­sów, przez far­by i kle­je o wyso­kiej lep­ko­ści, aż po pro­duk­ty spo­żyw­cze i napo­je. Mając na uwa­dze sze­ro­ki zakres wyko­nań kon­struk­cyj­nych i mate­ria­łów, chęt­nie pomo­że­my w dobo­rze opty­mal­nej kon­fi­gu­ra­cji wzglę­dem pom­po­wa­nej cieczy.

 • Pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce “na sucho” — bez zalewania
 • Eko­lo­gicz­ne — nie wyma­ga­ją sma­ro­wa­nia powie­trza zasilającego
 • Dostęp­ne róż­ne loka­li­za­cje przy­łą­czy ssaw­nych i tłocz­nych — bocz­ne, cen­tral­ne, przeciwstawne
 • Przy­łą­cza gwin­to­wa­ne (BSP/​NPT), koł­nie­rzo­we DN, ANSI, spo­żyw­cze (tri-clamp) dostępne
 • Inno­wa­cyj­na kon­struk­cja dys­try­bu­to­ra powie­trza — brak “mar­twych stref” i łatwa wymia­na dla mode­li P0060 i wyższych
 • Zawo­ry kulo­we z wymien­ny­mi gniaz­da­mi zawo­rów, dostęp­ne w róż­nych warian­tach materiałowych
 • Wyso­ka spraw­ność, a w kon­se­kwen­cji zmniej­szo­ny poziom hała­su i zuży­cie powietrza
 • Wbu­do­wa­ny tłu­mik powietrza
 • Gwa­ran­cja jako­ści — każ­da pom­pa indy­wi­du­al­nie testo­wa­na przed opusz­cze­niem fabryki
 • Dostęp­ne wer­sje do cie­czy spo­żyw­czych (z cer­ty­fi­ka­tem i dekla­ra­cją na zgod­ność z FDA)
 • Dostęp­na wer­sja ATEX dla stre­fy 1 oraz I M2 (do zasto­so­wa­nia pod powierzchnią)

Dane techniczne — pompy membranowe z przyłączami 1 1/​2″

Pom­pa mem­bra­no­wa FLUIMAC P0400
Przy­łą­cza cieczy
1 1/​2″ gwint wewnętrz­ny — DN40
Przy­łą­cze powietrza
1/​2″ gwint wewnętrzny
Prze­pływ maksymalny
do 380 l/​min
Ciśnie­nie powie­trza maksymalne
8bar(a)
Ciśnie­nie tłoczenia
do 80m.sł.w
Wyso­kość ssa­nia — na sucho
do 5m.sł.w
Wyso­kość ssa­nia — na mokro
do 9,8m.sł.w
Prze­lot zawo­rów (cia­ła sta­łe dopuszczalne)
do 8mm
Poziom hała­su
do 78dB
Dostęp­ne wyko­na­nia materiałowe
PP, PVDF, ALU, AISI316L
Mem­bra­ny w kon­tak­cie z cieczą
HYTREL/​SANTOPRENE/​PTFE

Parametry pomp membranowych FLUIMAC P0400 (1 1/​2″ cala):

data sheet phoenix pp page

Wymiary pomp membranowych FLUIMAC P0400 (1 1/​2″ cala):

data sheet phoenix pp page

Polecane produkty

Scroll to Top