Przepompownie ścieków i wody deszczowej

Przepompownie ścieków i wody deszczowej

Modu­ło­we prze­pom­pow­nie ście­ków i pom­pow­nie wód desz­czo­wych, wyko­na­ne z two­rzy­wa sztucz­ne­go oraz akce­so­ria do pom­pow­ni ście­ków z polimerobetonu:

  • pom­py zata­pial­ne do ście­ków surowych
  • sto­py sprzęgające
  • zawo­ry kulo­we do suro­wych ścieków
  • auto­ma­ty­ka i sza­fy ste­row­ni­cze do pom­pow­ni jed­no, dwu i trzypompowych
  • prze­pom­pow­nie posadz­ko­we (Zenit Blu­eBox, Zenit PumpBox)
Scroll to Top