Pompy perystaltyczne HELIOS ASP (wersja wysokociśnieniowa)

Pompy perystaltyczne (pompy wężowe, pompy jelitowe) to pompy w których kontakt z medium ma jedynie gumowy wąż dociskany przez rolki powodujące zmianę objętości komory roboczej. Z tego powodu nadają się do bardzo wielu aplikacji – także pompowania mediów bardzo ścieralnych.
Konstrukcja pompy nie zawiera kłopotliwych w eksploatacji uszczelnień i zaworów.

Zapytaj o produkt

Niezawodne podczas pracy na sucho

Pom­py pery­stal­tycz­ne mogą pra­co­wać na sucho i w wyso­ki pod­ci­śnie­niu w try­bie cią­głym. Obok pomp typo­wo próż­nio­wych są to pom­py potra­fią­ce wyge­ne­ro­wać duże pod­ci­śnie­nie. Dzia­ła­ją jak “odku­rzacz” opróż­nia­jąc zbior­nik i wycią­ga­jąc reszt­ki medium.

Cechy szczególne

Pom­py są bar­dzo pro­ste w budo­wie — nie posia­da­ją zawo­rów i uszczel­nień wału. Jedy­nym ele­men­tem robo­czym jest wąż jed­no lub wie­lo­war­stwo­wy. Taka kon­struk­cja spra­wia, że pom­py są bar­dzo wygod­ne w eks­plo­ata­cji i spraw­dza­ją się tam gdzie czas na ewen­tu­al­ny postój kon­ser­wa­cyj­ny nale­ży mak­sy­mal­nie zredukować.

Zastosowanie

Cie­cze czy­ste i zanie­czysz­czo­ne w wie­lu dzie­dzi­nach prze­my­słu np: Oil&Gas, Petro­che­micz­ny, Papier­ni­czy, Cukro­wy, Spi­ry­tu­so­wy, Ryb­ny, Tek­styl­ny, Che­micz­ny, Stocz­nio­wy, Auto­mo­ti­ve, Budo­wal­ny, Cera­micz­ny, Laboratoryjny.

Pom­py pery­stal­tycz­ne są spraw­dzo­nym roz­wią­za­niem prze­zna­czo­nym dla pom­po­wa­nia mediów typu zapra­wa cemen­to­wa, mle­ko wapien­ne, ben­to­nit — cie­czy o ścier­nym cha­rak­te­rze i dużej zawar­to­ści drob­ne­go mate­ria­łu stałego.

W prze­my­śle che­micz­nym i spo­żyw­czym pom­py te doce­nia­ne są za łatwość czysz­cze­nia i szyb­ką moż­li­wość adap­ta­cji pom­py do sto­so­wa­nia z sze­ro­ką licz­bą pro­duk­tów (wystar­czy wymie­nić wąż robo­czy w pom­pie, aby była przy­sto­so­wa­na do pra­cy z moc­ną zasdą lub moc­nym kwasem).

Tam gdzie liczy się czy­stość pro­duk­tu pod­czas pom­po­wa­nia cie­czy lep­kich, pom­py pery­stal­tycz­ne ze spe­cjal­ny­mi węża­mi spo­żyw­czy­mi spraw­dza­ją się rewe­la­cyj­nie i są real­ną alter­na­ty­wą dla pomp śli­ma­ko­wych i krzyw­ko­wych w zakre­sie deli­kat­no­ści tłoczenia.

Zakres stosowania pomp perystaltycznych

 • Śred­ni­ca ziar­na twar­de­go do 30mm
 • Ciśnie­nie pra­cy do 10bar
 • Lep­kość do 50 000cst
 • Tem­pe­ra­tu­ra do 90*C

Budowa pompy

pompy perystaltyczne budowa x

1. Kor­pus pompy

2. Rotor

3. Rol­ki łożyskowane

4. Pły­ta

5. Przy­łą­cza cieczy

Pompa Perystaltyczna FLUIMAC HELIOS ASP

Wykonanie materiałowe model ASP

 • Kor­pus pom­py: aluminium
 • Rotor: alu­mi­nium 
 • Rol­ki: nyla­tron alu­mi­nio­wy (Model 25< : aluminium)
 • Pod­sta­wa: żelazo
 • Przy­łą­cza węża: stal nie­rdzew­na AISI 304

Przyłącza specjalne (opcjonalnie)

 • AISI316, PVC, PTFE
 • DIN
 • Tri-Clamp
 • ANSI, ISO, UNI, FLANGES

Dostępne węże

 • NR,
 • NBR,
 • EPDM,
 • NBR (spo­żyw­czy)
 • NR (spo­żyw­czy)

Dane techniczne pomp perystltyczny FLUIMAC ASP

Dane techniczne modelu ASP (wersja wysokociśnieniowa — stałe obroty):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)*

Przy­łą­cza węża (mm)

ASP 10 FX

47

72

96

143

8

8

8

8

100

80

80

80

23

35

47

70

0.18

0.18

0.37

0.37

10

10

10

10

ASP 15 FX

102

155

209

310

8

8

8

8

100

80

80

80

23

35

47

70

0.18

0.18

0.37

0.37

15

15

15

15

Dane techniczne modelu ASP (wersja wysokociśnieniowa — stałe obroty):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)*

Przy­łą­cza węża (mm)

ASP 15/​25 FX

275

354

440

550

8

8

8

8

80

80

70

60

35

45

56

70

0.55

0.75

0.75

0.75

15

15

15

15

ASP 25 FX

672

864

1075

1344

8

8

8

8

80

80

70

60

35

45

56

70

0.55

0.75

0.75

0.75

25

25

25

25

ASP 32 FX

1596

1974

2436

2940

8

8

8

8

100

80

60

40

38

47

58

70

1.1

1.1

1.1

1.1

32

32

32

32

ASP 40 FX

2040

2938

3672

5712

8

8

8

8

100

80

60

40

25

36

45

70

1.5

1.5

1.5

1.5

40

40

40

40

ASP 50 FX

4185

6026

7533

11718

8

8

8

8

100

60

60

40

25

36

45

70

2.2

2.2

3

3

50

50

50

50

ASP 65 FX

8580

13650

15550

21840

8

8

8

8

80

60

60

50

22

35

45

56

4

5.5

7.5

7.5

65

65

65

65

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

Pompa Perystaltyczna FLUIMAC HELIOS ASP IX z falownikiem

Dane techniczne modelu ASP IX (falownik):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

ASP 10 IX

6,5 ÷ 30,6

9,6 ÷ 46

15,5 ÷ 77,5

26 ÷ 129

8

8

8

8

100/​80

100/​70

100/​60

100/​50

3,2 ÷ 15

4,7 ÷ 22,5

7,6 ÷ 38

12,7 ÷ 63,3

0.22*

0.22*

0.37*

0.37*

10

10

10

10

ASP 15 IX

14,2 ÷ 66,8

21 ÷ 100

34 ÷ 168,7

56,4 ÷ 281

8

8

8

8

100/​80

100/​70

100/​60

100/​50

3,2 ÷ 15

4,7 ÷ 22,5

7,6 ÷ 38

12,7 ÷ 63,3

0.22*

0.22*

0.37*

0.37*

15

15

15

15

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

Dane techniczne modelu ASP IX (falownik):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

ASP 15/​25 IX

37 ÷ 196,5

60 ÷ 314,4

94,3 ÷ 487,3

118 ÷ 629

8

8

8

8

100/​60

100/​70

100/​50

100/​40

4,7 ÷ 25

7,6 ÷ 40

12 ÷ 62

15 ÷ 80

0.37*

0.75*

0.75*

0.75*

15

15

15

15

ASP 25 IX

90 ÷ 480

146 ÷ 768

230 ÷ 1190

288 ÷ 1536

8

8

8

8

100/​60

100/​60

100/​50

100/​40

4,7 ÷ 25

7,6 ÷ 40

12 ÷ 62

15 ÷ 80

0.37*

0.75*

0.75*

0.75*

25

25

25

25

ASP 32 IX

210 ÷ 1134

319 ÷ 1680

504 ÷ 2604

630 ÷ 3360

8

8

8

8

100/​60

100/​60

100/​50

100/​40

5 ÷ 27

7,6 ÷ 40

16 ÷ 62

15 ÷ 80

1.1*

1.1*

1.1*

1.1*

32

32

32

32

ASP 40 IX

342 ÷ 1811

489 ÷ 2611

775 ÷ 4080

979 ÷ 5059

8

8

8

8

100/​60

100/​60

100/​50

100/​40

4,2 ÷ 22,2

6 ÷ 32

9,5 ÷ 50

12 ÷ 62

1.5*

1.5*

2.2*

2.2*

40

40

40

40

ASP 50 IX

703 ÷ 3716

1004 ÷ 5356

1590 ÷ 8370

2008 ÷ 10378

8

8

8

8

100/​60

100/​60

100/​50

100/​40

4,2 ÷ 22,2

6 ÷ 32

9,5 ÷ 50

12 ÷ 62

2.2*

2.2*

3*

3*

50

50

50

50

ASP 65 IX

1638 ÷ 8658

2340 ÷ 12480

2964 ÷ 15600

3705 ÷ 19500

8

8

8

8

100/​60

100/​60

100/​50

100/​40

4,2 ÷ 22,2

6 ÷ 32

7,6 ÷ 40

9,5 ÷ 50

4*

5.5*

7.5*

7.5*

65

65

65

65

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

Pompa Perystaltyczna FLUIMAC HELIOS ASP VX z ręczną regulacją prędkości

Dane techniczne modelu ASP VX (ręczna regulacja obrotów):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

ASP 10 VX

9 ÷ 65

19 ÷ 130

28,5 ÷ 200

8

8

8

100/​80

100/​60

100/​50

4,5 ÷ 32

9,3 ÷ 65

14 ÷ 98

0.25*

0.37*

0.37*

10

10

10

ASP 15 VX

20 ÷ 142

41,3 ÷ 289

62 ÷ 435

8

8

8

100/​80

100/​60

100/​50

4,5 ÷ 32

9,3 ÷ 65

14 ÷ 98

0.25*

0.37*

0.37*

15

15

15

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

Dane techniczne modelu ASP VX (ręczna regulacja obrotów):

Typ

Wydaj­ność

(l/​h)

Ciśnie­nie ssa­nia max (m)

Ciśnie­nie tłocz­ne max (m sł.w.)

RPM (obr/​min)

Moc sil­ni­ka (kW)

Przy­łą­cza węża (mm)

ASP 15/​25 VX

55 ÷ 385

71 ÷ 495

110 ÷ 870

8

8

8

100/​80

100/​60

100/​50

7 ÷ 49

9 ÷ 63

14 ÷ 98

0.75*

0.75*

0.75*

15

15

15

ASP 25 VX

134 ÷ 940

173 ÷ 1210

268 ÷ 1880

8

8

8

100/​80

100/​60

100/​50

7 ÷ 49

9 ÷ 63

14 ÷ 98

0.75*

0.75*

0.75*

25

25

25

ASP 32 VX

294 ÷ 2058

390 ÷ 2730

588 ÷ 4116

8

8

8

100/​80

100/​50

100/​40

7 ÷ 42

9,3 ÷ 65

14 ÷ 98

1.5*

1.5*

1.5*

32

32

32

ASP 40 VX

408 ÷ 2856

734 ÷ 5140

938 ÷ 6528

8

8

8

100/​80

100/​50

100/​40

5 ÷ 35

9 ÷ 63

11,5 ÷ 80

1.5*

2.2*

2.2*

40

40

40

ASP 50 VX

837 ÷ 5860

1507 ÷ 10546

1925 ÷ 13395

8

8

8

100/​80

100/​50

100/​40

5 ÷ 35

9 ÷ 63

11,5 ÷ 80

2.2*

3*

4*

50

50

50

ASP 65 VX

1720 ÷ 12090

2730 ÷ 19110

3510 ÷ 24570

8

8

8

100/​80

100/​50

100/​40

4,4 ÷ 31

7 ÷ 49

9 ÷ 63

5.5*

7.5*

7.5*

65

65

65

*Sil­nik 3 faz — 230/​400 50Hz R.P.M. 1400 IP55, moc sil­ni­ka w zależ­no­ści od typu pompy

Polecane produkty

Scroll to Top