Pompy perystaltyczne

Pompy perystaltyczne

Pom­py pery­stal­tycz­ne (pom­py wężo­we, pom­py jeli­to­we) to pom­py w któ­rych kon­takt z medium ma jedy­nie gumo­wy wąż doci­ska­ny przez rol­ki powo­du­ją­ce zmia­nę obję­to­ści komo­ry robo­czej. Z tego powo­du nada­ją się do bar­dzo wie­lu apli­ka­cji – tak­że pom­po­wa­nia mediów bar­dzo ście­ral­nych. Małych roz­mia­rów pom­py pery­stal­tycz­ne znaj­du­ją zasto­so­wa­nie jako pom­py dozujące.

Pom­py pery­stal­tycz­ne łączą dużą ilość zalet pomp wypo­ro­wych z eks­tre­mal­ną żywot­no­ścią ele­men­tów konstrukcyjnych.

Cechy pomp perystaltycznych:

 • moż­li­wość pra­cy w obu kie­run­kach (jed­no­cze­śnie załadunek/​rozładunek)
 • brak kło­po­tli­wych w eks­plo­ata­cji zawo­rów i uszczelnień
 • odpor­ność na pra­cę na sucho
 • wyso­ka wydaj­ność wolumetryczna
 • moż­li­wość dokład­ne­go i pre­cy­zyj­ne­go dozowania
 • bar­dzo dobra zdol­ność do samozasysania
 • kon­struk­cja wyso­ce odpor­na na róż­ne rodza­je mediów – ście­ral­nych i korozyjnych
 • moż­li­wość pom­po­wa­nia cie­czy gęstych i bar­dzo lepkich
 • deli­kat­ny pro­ces pompowania
 • łatwość kon­ser­wa­cji i obsługi
 • wąż robo­czy jest w zasa­dzie jedy­nym ele­men­tem eksploatacyjnym

Przy­kła­do­we zastosowania:

 • uwod­nio­ne kruszywa
 • zapra­wa cementowa
 • mlecz­ko wapienne
 • osa­dy mineralne
 • pasty spo­żyw­cze
 • szla­my koro­zyj­ne i abrazyjne
 • pul­pa węglowa
 • pul­pa papieru
 • bło­to, muł
 • sma­ry, farby
Scroll to Top