Pompy samozasysające w wykonaniu ATEX (GMP)

Zapytaj o produkt

pompa samozasysajaca atex gmpPom­py prze­my­sło­we samo­za­sy­sa­ją­ce GMP w wyko­na­niu prze­zna­czo­nym do pra­cy w stre­fie zagro­że­nia wg ATEX. Mogą być sto­so­wa­ne do ole­ju napę­do­we­go i ben­zy­ny w ramach ogra­ni­czeń zwią­za­nych z wyso­ko­ścią zasy­sa­nia i loka­li­za­cją urzą­dze­nia w stre­fie EX.

W stan­dar­dzie wyko­na­nie czę­ści hydrau­licz­nej z żeli­wa (kor­pus, wir­nik), uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne o wła­sno­ściach samo-smarowania(ważne w przy­pad­ku cie­czy typu ben­zy­na) oraz zawór zwrot­ny z ela­sto­me­ra­mi FKM.
Wał jest wyko­na­ny ze sta­li nie­rdzew­nej AISI316 (1.4404).
Wbu­do­wa­ny zawór zwrot­ny nie dopusz­cza do opróż­nie­nia kor­pu­su z cie­czy po wstęp­nym zala­niu, dzię­ki cze­mu w przy­pad­ku ponow­ne­go uru­cho­mie­nia pom­pa nie musi być ponow­nie zale­wa­na (jest to kon­struk­cja tak zwa­nej pom­py samo­za­sy­sa­ją­cej po jed­no­krot­nym zala­niu korpusu).
Sil­ni­ki i pom­py są mar­ko­wa­ne zgod­nie z dyrek­ty­wą 2014/​34/​EU (ATEX).

Ozna­cze­nie stre­fy ATEX: Ex II 2 G Ex h IIB T4 Gb

W celu dobo­ru pom­py w wyko­na­niu ATEX pro­si­my o kon­takt i poda­nie istot­nych parametrów:

  • Rodzaj pom­po­wa­nej cieczy
  • Tem­pe­ra­tu­ra cieczy
  • Wła­sno­ści fizy­ko­che­micz­ne (gęstość, lepkość)
  • Pro­jek­to­wa­ny przepływ
  • Wyso­kość zasy­sa­nia (lub napływu)
  • Pro­jek­to­wa­ne ciśnie­nie pracy

Dostęp­ne mode­le pomp samo­za­sy­sa­ją­cych ATEX w tabe­li poniżej:

Model pom­py
Moc
pom­py
kW
Sinik
elek­trycz­ny
Przy­łą­cza
(gwint wewnętrz­ny)
Wyso­kość podnoszenia 
H max (m)
Prze­pływ
Q max
(l/​min)
Waga
(kg)
B1½KQ‑A/​ATEX
0,75
230 1~
1½”
16
285
26
230/​400 3~
1½”
B2KQ‑A/​ATEX
1,50
230 1~
2”
19
450
31
230/​400 3~
2”
B3KQ‑A/​ATEX
2,20
230 1~
3”
16
900
36
230/​400 3~
3”
B4KQ‑A/​ATEX
4,00
400/​690 3~
4”
15,6
1650
116,5
4”
B3XR‑A/​ATEX
4,00
230/​400 3~
3”
28,5
1250
112
3”
B3XR‑A/​ATEX
5,50
400/​690 3~
3”
28,5
1420
121
3”
B3XR‑A/​ATEX
7,50
400/​690 3~
3”
34
1460
139
3”
B4XR‑A/​ATEX
11,00
400/​690 3~
4”
32,5
2200
192
4”
B4XR‑A/​ATEX
15,00
400/​690 3~
4”
34
2300
202
4”
G2TMK‑A/​ATEX
2,20
230 1~
2”
33,5
400
46
230/​400 3~
2”
G2TMK-/ATEX
3,00
230/​400 3~
2”
34
420
47
2”
G3TMK‑A/​ATEX
4,00
400/​690 3~
3”
35
900
118
3”
G3TMK‑A/​ATEX
5,50
400/​690 3~
3”
40
900
127
3”
G3TMK‑A/​ATEX
7,50
400/​690 3~
3”
47
900
142
3”
G3TMK‑A/​ATEX
11,00
400/​690 3~
3”
55
1150
196
3”
B3ZPM‑A/​ATEX
15,00
400/​690 3~
3”
64
1250
255
3”
B3ZPM‑A/​ATEX
18,50
400/​690 3~
3”
71
1250
292
3”
B3ZPM‑A/​ATEX
22,00
400/​690 3~
3”
76
1250
320
3”
B4ZPM‑A/​ATEX
22,00
400/​690 3~
4”
62
1700
280
4”
B4ZPM‑A/​ATEX
30,00
400/​690 3~
4”
65
1750
350

Kar­ty kata­lo­go­we urzą­dzeń dostęp­ne na zapytanie.

Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­nym przed­sta­wi­cie­lem i impor­te­rem pomp wło­skie­go pro­du­cen­ta GMP w Polsce.

Polecane produkty

Scroll to Top