Pompy SAER

Pompy SAER

SAER: Wio­dą­cy Pro­du­cent Pomp z Ponad 70-let­nią Tradycją

Zało­żo­na w 1951 roku przez Car­lo Favel­lę, SAER to rodzin­na fir­ma, któ­ra z małe­go zakła­du pro­du­ku­ją­ce­go pom­py rol­ni­cze, prze­obra­zi­ła się w jed­ne­go z czo­ło­wych glo­bal­nych pro­du­cen­tów pomp. Aktu­al­nie w port­fo­lio mar­ki SAER znaj­du­je się ponad 800 mode­li pomp, dedy­ko­wa­nych dla sek­to­rów takich jak prze­mysł, ener­ge­ty­ka, rol­nic­two, bran­ża stocz­nio­wa, gór­ni­cza, oil&gas oraz ukła­dy HVAC.

Uni­kal­ną cechą SAER, wyróż­nia­ją­cą fir­mę na tle innych wło­skich marek, jest peł­na pro­duk­cja na tere­nie Włoch. Wszyst­ko, od pro­jek­to­wa­nia, aż po odle­wa­nie (w 7 róż­nych meta­lur­giach), odby­wa się w sze­ściu zakła­dach usy­tu­owa­nych w regio­nie Reg­gio Emi­lia. Wszyst­kie pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne są zgod­ne z mię­dzy­na­ro­do­wym stan­dar­dem ISO 9001.

Klu­czem do suk­ce­su mar­ki SAER jest euro­pej­ska loka­li­za­cja pro­duk­cji, któ­ra gwa­ran­tu­je dosko­na­łą dostęp­ność urzą­dzeń oraz krót­ki czas dosta­wy – śred­nio zale­d­wie 10 dni dla ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów. Fla­go­wym osią­gnię­ciem fir­my jest pom­pa o wydaj­no­ści aż 10 000 m³/​godz.

SAER to tak­że jeden z naj­więk­szych w Euro­pie pro­du­cen­tów pomp dwu­stru­mie­nio­wych, wie­lo­stop­nio­wych i sil­ni­ków głę­bi­no­wych. W skład kom­plek­so­we­go podej­ścia do pro­duk­cji wcho­dzi wła­sna cer­ty­fi­ko­wa­na sta­cja prób, zaawan­so­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie CFD oraz tech­ni­ki dru­ku 3D i ska­no­wa­nia 3D dla prototypowania.

Mar­ka SAER to gwarancja:

  • Ponad 70 lat doświad­cze­nia, potwier­dzo­ne­go eks­por­tem do ponad 100 krajów.
  • Ogrom­nej róż­no­rod­no­ści pro­duk­tów – ponad 800 modeli.
  • Szyb­kich dostaw, nawet dla spe­cja­li­stycz­nych wykonań.

Wybie­ra­jąc SAER, inwe­stu­jesz w jakość, tra­dy­cję i inno­wa­cyj­ność, wspie­ra­ne eks­per­ty­zą i pasją wie­lo­po­ko­le­nio­wej wło­skiej firmy.

Nasza fir­ma jest wyłącz­nym przed­sta­wi­cie­lem mar­ki SAER na ryn­ku Pol­skim. Gwa­ran­tu­je­my pro­fe­sjo­nal­ny dobór pomp tego pro­du­cen­ta, wspar­cie tech­nicz­ne i ser­wis oraz dostęp do czę­ści zamiennych.

Scroll to Top