Pompy ITC — dozujące elektromagnetyczne

Pompy dozujące z napędem elektromagnetycznym o wydajności 0.5 l/h - 9 l/h i ciśnieniu do 10 bar. Przeznaczone dla dozowania w oczyszczalniach ścieków, procesach produkcyjnych, technice basenowej i rolnictwie.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 9 l/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 200 m

 • Wykonania materiałowe

  PVDF, teflon, ceramika

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V

Cechy

Pom­py dozu­ją­ce mem­bra­no­we z napę­dem elek­tro­ma­gne­tycz­nym do dozo­wa­nia cie­czy w oczysz­czal­niach ście­ków, rol­nic­twie, tech­ni­ce base­no­wej i w pro­ce­sach produkcyjnych.

W zależ­no­ści od mode­lu moż­li­we jest ste­ro­wa­nie ręcz­ne, ana­lo­go­we (4–20mA), cyfro­we, z okre­śle­niem daw­ki poda­wa­nej oraz z zasto­so­wa­niem RedOx.

Materiały pompy dozującej elektromagnetycznej

 • gło­wi­ca: PVDF
 • mem­bra­na: PTFE (Teflon)
 • zasi­la­nie: 230V, 1faz, 50Hz, AC lub 12V DC

Materiały pompy dozującej elektromagnetycznej

 • gło­wi­ca: PVDF
 • mem­bra­na: PTFE (Teflon)
 • zasi­la­nie: 230V, 1faz, 50Hz, AC lub 12V DC

Pompy dozujące ze sterowaniem ręcznym (potencjometr) DOSITEC MP

mp pompa dozujaca z potencjometrem

Prze­pływCiśnie­nieLicz­ba suwów
x min
Dłu­gość
sko­ku
Zasi­la­nie
l/​hBarmmV
2.5101200.8230 Vac
671201.0230 Vac
9101201.4230 Vac
2.5101200.812 Vdc
671201.012 Vdc

mp pompa dozujaca z potencjometrem charakterystyka

mp pompa dozujaca z potencjometrem wymiary

Pompy dozujące ze sterowaniem ręcznym (wyświetlacz+przyciski) DOSITEC MD

md pompa dozujaca z potencjometrem

Prze­pływCiśnie­nieLicz­ba suwów
x min
Dłu­gość
sko­ku
Zasi­la­nie
l/​hBarmmV
2.5101200.8230 Vac
2201201.0230 Vac
671201.0230 Vac
9101201.4230 Vac

md pompa dozujaca z potencjometrem charakterystyka

md pompa dozujaca z wyswietlaczem wymiary

Pompy dozujące ze sterowaniem analogowym (sygnał prądowy 4–20mA) DOSITEC mA

ma pompa dozujaca analogowa

Prze­pływCiśnie­nieLicz­ba suwów
x min
Dłu­gość
sko­ku
Zasi­la­nie
l/​hBarmmV
2.5101200.8230 Vac
671201.0230 Vac
9101201.4230 Vac

ma pompa dozujaca analogowa charakterystyka

ma pompa dozujaca wymiary

Pompy dozujące do podawania dawek (impuls — dawka) DOSITEC Q

q pompa dozujaca impulsowa

Prze­pływCiśnie­nieLicz­ba suwów
x min
Dłu­gość
sko­ku
Zasi­la­nie
l/​hBarmmV
2.5101200.8230 Vac
671201.0230 Vac
9101201.4230 Vac

q pompa dozujaca impulsowa charakterystyka

q pompa dozujaca impulsowa wymiary

Pompy dozujące z analizą PH, ORP(RedOx) DOSITEC PRC

prc pompa dozujaca uniwersalna

Prze­pływCiśnie­nieLicz­ba suwów
x min
Dłu­gość
sko­ku
Zasi­la­nie
l/​hBarmmV
2.5101200.8230 Vac
671201.0230 Vac
9101201.4230 Vac
2.5101200.812 Vdc
671201.0

12 Vdc

Moż­li­wość dosta­wy pom­py z bez­po­śred­nio pod­łą­czo­nym czuj­ni­kiem PH i uchwy­tem do mon­ta­żu w zbior­ni­ku. Dozo­wa­nie odby­wa się w spo­sób pro­por­cjo­nal­ny — im więk­sza jest róż­ni­ca PH pomię­dzy zbior­ni­kiem i nasta­wio­ną war­to­ścią, tym wię­cej dozu­je cie­czy dozu­je pompa.

q pompa dozujaca impulsowa charakterystyka

q pompa dozujaca impulsowa wymiary

Pompy dozujące uniwersalne DOSITEC MF

 • ste­ro­wa­nie ręczne
 • ste­ro­wa­nie ana­lo­go­we 4–20mA
 • ste­ro­wa­nie czasowe
 • poda­wa­nie dawek

mf pompa dozujaca cyfrowa ph redox

Prze­pływCiśnie­nieLicz­ba suwów
x min
Dłu­gość
sko­ku
Zasi­la­nie
l/​hBarmmV
2.5101200.8230 Vac
671201.0230 Vac
9101201.4230 Vac

mf pompa dozujaca cyfrowa ph redox charakterystyka

mf pompa dozujaca cyfrowa ph redox wymiary

W zesta­wie z pompą:

 • wężyk ssaw­ny 4x6mm o dłu­go­ści 1.5m
 • wężyk tłocz­ny 4x6mm o dłu­go­ści 1.5m
 • zawór sto­po­wy z fil­trem po stro­nie ssawnej
 • zawór iniek­cyj­ny po stro­nie tłocznej

Polecane produkty

Scroll to Top