Pompy dwustrumieniowe

Pompy dwustrumieniowe

Pom­py dwu­stru­mie­nio­we, z kor­pu­sem dzie­lo­nym. Ze wzglę­du na krót­ki wał pod­par­ty z obu stron i zba­lan­so­wa­ny wir­nik o podwój­nym ssa­niu, jej kon­struk­cja jest bar­dzo pro­sta, a trwa­łość wręcz legen­dar­na. Pom­py tego typu umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie wyso­kich war­to­ści prze­pły­wu i wyso­kich sprawności.

Pom­py dwu­stru­mie­nio­we sto­so­wa­ne są mię­dzy innymi:
  • w zakła­dach wodociągowych
  • w dostar­cza­niu wody w prze­my­śle i gospo­dar­ce komunalnej
  • do pod­no­sze­nia ciśnie­nia w insta­la­cjach o pro­jek­to­wa­nym dużym przepływie
  • pom­py obie­go­we wody chłodzącej
  • w elek­trow­niach i gospo­dar­ce energetycznej
  • w rol­nic­twie

… i wszę­dzie tam, gdzie poszu­ki­wa­ne są pom­py prze­zna­czo­ne na deka­dy nie­za­wod­nej pracy.

Scroll to Top