Pompy z wirnikiem otwartym LOWARA CO /​SHO /​SHE /​SHS

Pompy LOWARA serii CO oraz SHO z wirnikami półotwartymi przeznaczone do pompowania cieczy zabrudzonych, w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304 lub stali kwasoodpornej AISI 316L.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 55 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 60 m

 • Wykonania materiałowe

  stal nie­rdzew­na AISI 304, stal kwa­so­od­por­na AISI316, Węglik krze­mu, FKM, VITON

Cechy

Pom­py wiro­we z otwar­tym wir­ni­kiem prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia cie­czy zanie­czysz­czo­nych, bez czę­ści ścier­nych.
Zapro­jek­to­wa­ne tak aby moż­li­wy był demon­taż pom­py bez roz­łą­cza­nia kor­pu­su z ruro­cią­gu, a czysz­cze­nie pom­py wygod­ne i nieutrudnione.

Oprócz stan­dar­do­wych wyko­nań pro­du­cen­ta ofe­ru­je­my te pom­py ze spe­cjal­ny­mi wer­sja­mi uszczel­nie­nia wału, zapew­nia­jąc opty­mal­ny wybór w przy­pad­ku cie­czy, w któ­rych kla­sycz­ne pom­py się nie sprawdzają.

Zwar­ta i dobrze zapro­jek­to­wa­na kon­struk­cja oraz sto­sun­ko­wo duże prze­lo­ty wirnika.

pompa sho wirnik otwarty

Pom­py serii SHO — przy­łą­cza koł­nie­rzo­we, wyko­na­nie ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316, wir­nik odlewany

pompy z wirnikiem otwartym lowara co sho she shs

Pom­py serii CO — przy­łą­cza gwin­to­wa­ne, wyko­na­nie ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316

Typowe zastosowania pomp z wirnikiem otwartym LOWARA

 • Zmy­war­ki i ukła­dy mycia CIP (w prze­my­śle spożywczym)
 • Ukła­dy pro­ce­so­we mycia deta­li i zbiorników
 • Media pro­ce­so­we w prze­my­śle lekkim
 • Woda brud­na
 • Lek­ka chemia

Pom­py typo­sze­re­gu LOWARA CO — wyko­na­nie stal kwa­so­od­por­na AISI316L, wir­nik otwar­ty, wer­sja z uszczel­nie­niem mecha­nicz­nym w wyko­na­niu spe­cjal­nym — dopa­so­wa­nym opty­mal­nie do pom­po­wa­nej cie­czy (pro­si­my o konsultację).

Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: +110 stop­ni C

Zasi­la­nie 1 x 230V, 50Hz, sil­nik 2-​polowy/​2900 obr., IE3:

Ozna­cze­nie pom­py
LOWARA
Wyko­na­nie
mate­ria­ło­we
Numer kata­lo­go­wywej.Przy­łą­czewyj.Moc sil­ni­ka [kW]Waga [kg]Q [m³/​h] 0
[l/​min] 0
7,2
120
12
200
14,4
240
18
300
21
350
24
400
30
500
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
COM350/​03/​AAISI316L, Q1BVGGKL-LO-107350000XKL0,37kW, 1~, 230V1010,06,34,84,13
COM350/​05/​AAISI316L, Q1BVGGKL-LO-107350010XKL0,55kW, 1~, 230V1012,08,87,16,35,14
COM350/​07/​AAISI316L, Q1BVGGKL-LO-107350020XKL0,75kW, 1~, 230V1314,010,89,18,26,95,8
COM350/​09/​AAISI316L, Q1BVGGKL-LO-107350030XKL0,9kW, 1~, 230V1316,012,210,59,68,37,25,9
COM350/​11/​AAISI316L, Q1BVGGKL-LO-107350040XKL1,1kW, 1~, 230V1617,013,81211,210,19,18
COM350/​15/​AAISI316L, Q1BVGGKL-LO-107350050XKL1,5kW, 1~, 230V1720,016,414,413,512,211,2107,2
COM500/​15/​AAISI316L, Q1BVGGKL-LO-107350060XKLRp21,5kW, 1~, 230V1516,0013,412,81211,3###9
Zasi­la­nie 3 x 230/​400 V, 50Hz, sil­nik 2-​polowy/​2900 obr., IE3
Ozna­cze­nie pom­py
LOWARA
Wyko­na­nie
mate­ria­ło­we
Numer kata­lo­go­wyPrzy­łą­cze
wej. wyj.
Moc sil­ni­ka [kW]Waga [kg]Q [m³/​h] 0
[l/​min] 0
7,2
120
12
200
14,4
240
18
300
21
350
24
400
30
500
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
CO 350/​03/​AAISI316L, Q1BVGGKL-LO-107350090Rp1 ½Rp1 ¼0,37kW,3~, 400V1010,06,34,84,13
CO 350/​05/​AAISI316L, Q1BVGGKL-LO-107350100Rp1 ½Rp1 ¼0,55kW , 3~, 400V1212,08,87,16,35,14
CO 350/​07/​DAISI316L, Q1BVGGKL-LO-104491020Rp1 ½Rp1 ¼0,75kW , 3~, 400V1314,010,89,18,26,95,8
CO 350/​09/​DAISI316L, Q1BVGGKL-LO-104491030Rp1 ½Rp1 ¼0,9kW , 3~, 400V1616,012,210,59,68,37,25,9
CO 350/​11/​DAISI316L, Q1BVGGKL-LO-104491040Rp1 ½Rp1 ¼1,1kW , 3~, 400V1517,013,81211,210,19,18
CO 350/​15/​DAISI316L, Q1BVGGKL-LO-104491050Rp1 ½Rp1 ¼1,5kW , 3~, 400V1720,016,414,413,512,211,2107,2
CO 500/​15/​DAISI316L, Q1BVGGKL-LO-104491060Rp21 ½1,5kW , 3~, 400V1716,0013,412,81211,3###9
CO 500/​22/​DAISI316L, Q1BVGGKL-LO-104491070Rp21 ½2,2kW , 3~, 400V2320,0017,316,715,915,2###13
CO 500/​30/​DAISI316L, Q1BVGGKL-LO-104491080Rp21 ½3.0 kW, 3~, 400V2324,0020,920,319,318,5###16

Dostęp­ne pom­py o więk­szej wydaj­no­ści — patrz kata­log pomp SHO w dzia­le do pobra­nia, zapra­sza­my do kon­tak­tu i wyceny.

Polecane produkty

Scroll to Top