UKŁADY POMPOWE

Aby zmniej­szyć wyso­kość słu­pa wody, a przez to wyso­kość pod­no­sze­nia pom­py, sto­su­je­my układ lewa­ro­wy. Do tego ukła­du po stro­nie tłocz­nej dołą­cza­my prze­wód, któ­ry zanu­rza­my pod lustrem cie­czy w zbior­ni­ku odpły­wo­wym. W ten spo­sób nastę­pu­je ssa­nie po stro­nie tłocz­nej. To obni­ża wyso­kość słu­pa cie­czy jedy­nie do róż­ni­cy w wyso­ko­ści pomię­dzy pozio­ma­mi luster wody w zbiornikach.

Układ pom­po­wy tło­czą­cy to sytu­acja, kie­dy narzę­dzie tło­czą­ce znaj­du­je na pozio­mie cie­czy wypom­po­wa­nej lub nie­znacz­nie poni­żej, a ciecz wypom­po­wu­je­my na zada­ną wysokość.

Kie­dy pom­pa umiej­sco­wio­na jest powy­żej zbior­ni­ka wypom­po­wy­wa­ne­go, a zara­zem poni­żej zbior­ni­ka doce­lo­we­go, to układ taki nazy­wa­my ukła­dem ssą­co-tło­czą­cym. Łączy on w sobie cechy powyż­szych instalacji.

Układ pom­po­wy syfo­no­wy to taki, gdzie pom­pa znaj­du­je się pod powierzch­nią cie­czy zbior­ni­ków ssaw­ne­go i tłocz­ne­go. Taki model jest rzad­ko stosowany.

Układ pom­po­wy zamknię­ty to taki, gdzie wystę­pu­je obieg cie­czy w zamknię­tym obwo­dzie, co eli­mi­nu­je pacę pod­no­sze­nia, a pom­pa poko­nu­je jedy­nie opo­ry prze­pły­wu całe­go ukła­du. Takie roz­wią­za­nia sto­su­je się na przy­kład w ukła­dach chłodzących.

Scroll to Top