USZCZELNIENIA POMP WIROWYCH

Wypo­sa­że­nie pomp w uszczel­nie­nie umoż­li­wi­ło zwięk­sze­nie zakre­su ich zasto­so­wa­nia. W porów­na­niu do pomp bez­dław­ni­co­wych zwięk­szy­ły się moce sil­ni­ków i spek­trum pom­po­wa­nych medium. Może­my roz­róż­nić trzy pod­sta­wo­we typy uszczel­nień wału, któ­re są sto­so­wa­ne w pom­pach wiro­wych:

*uszczel­nie­nie wargowe,

* uszczel­nie­nie sznu­ro­we lub pakunkowe,

uszczel­nie­nie mechaniczne

* uszczel­nie­nie magnetyczne

gawronekrys

1. Uszczelnienie wargowe.

Uszczel­nie­nia war­go­we mogą zna­leźć zasto­so­wa­nie w wypad­ku urzą­dzeń nisko­ci­śnie­nio­wych i w prak­ty­ce są bar­dzo rzad­ko sto­so­wa­ne. Zda­rza się mon­taż sze­re­go­wy. Może­my je zna­leźć na przy­kład w pom­pach zata­pial­nych jako pomoc­ni­cze uszczel­nie­nie silnika.

2. Uszczelnienie sznurowe

Naj­star­szym roz­wią­za­niem są uszczel­nie­nia sznu­ro­we. Ich pod­sta­wo­wą wadą jest koniecz­ność zapew­nie­nia „tech­no­lo­gicz­ne­go wycie­ku” pom­po­wa­nej cie­czy, nie­zbęd­ne­go do sta­łe­go sma­ro­wa­nia powierzch­ni śli­zgo­wej. Powo­du­je to zna­czą­ce ubyt­ki pom­po­wa­nej cie­czy. W wypad­ku pom­po­wa­nia cie­czy wybu­cho­wych czy tru­ją­cych eli­mi­nu­je to moż­li­wość sto­so­wa­nia pomp z tym uszczel­nie­niem. Zale­tą uszczel­nień sznu­ro­wych jest nato­miast ogra­ni­cze­nie gwał­tow­nych, dużych wycie­ków spo­wo­do­wa­nych awa­rią. Przy wła­ści­wej eks­plo­ata­cji wyciek z pom­py jest w peł­ni kontrolowany.

Zale­ty uszczel­nień sznurowych:

- Insta­la­cja pro­sta, nie wyma­ga­ne są spe­cjal­ne umie­jęt­no­ści osób serwisujących

- Wydłu­żo­na żywot­ność pakun­ku poprzez regu­la­cję dławnicy

- Pakun­ki dostęp­ne ze szpul, łatwe w magazynowaniu.

- Śred­nie lub niskie wyma­ga­nia co do sta­nu dław­ni­cy w zależ­no­ści od rodza­ju zasto­so­wa­ne­go mate­ria­łu. Moż­li­wość sto­so­wa­nia szcze­li­wa z rdze­niem ela­sto­me­ro­wym o wyso­kiej odpor­no­ści na bicie wału.

- Znacz­ny poziom ostrze­ga­nia o moż­li­wej awa­rii, moż­li­wość korek­ty ustawień.

uszczelnienie

3. Uszczelnienie mechaniczne

W przy­pad­ku uszczel­nień mecha­nicz­nych, za uszczel­nie­nie przej­ścia wału pom­py przez kor­pus odpo­wie­dzial­ne są dwa pier­ście­nie śli­zgo­we. Powierzch­nia sty­ku jest bar­dzo gład­ka, o niskiej chro­po­wa­to­ści. Pier­ścień sta­cjo­nar­ny umiesz­czo­ny jest w kor­pu­sie pom­py przy pomo­cy uszczel­nie­nia pomoc­ni­cze­go, czy­li uszczel­ki gumo­wej. Pier­ścień rucho­my zamon­to­wa­ny jest zwy­kle na wale pom­py i obra­ca się wraz z nim. Moco­wa­nie pier­ście­nia rucho­me­go zabez­pie­cza uszczel­nie­nie pomoc­ni­cze (wtór­ne), któ­re zwy­kle wyko­na­ne jest w for­mie o‑ringu lub miesz­ka gumo­we­go. Odpo­wied­ni docisk powierzch­ni śli­zgo­wych zapew­nia ciśnie­nie robo­cze w pom­pie i dodat­ko­wo sprę­ży­na mon­to­wa­na na wale pom­py. Aby zapew­nić popraw­ną pra­cę uszczel­nie­nia, sty­ka­ją­ce się powierzch­nie śli­zgo­we muszą być sta­le sma­ro­wa­ne. Rolę czyn­ni­ka sma­ru­ją­ce­go peł­ni pom­po­wa­na ciecz, któ­ra w efek­cie róż­ni­cy ciśnień pomię­dzy ciśnie­niem robo­czym pom­py a ciśnie­niem atmos­fe­rycz­nym wypeł­nia szcze­li­nę pomię­dzy pier­ście­nia­mi śli­zgo­wy­mi. Prze­su­wa­jąc się w stro­nę zewnętrz­ną uszczel­nie­nia (okre­ślo­ną ciśnie­niem atmos­fe­rycz­nym), ciecz sma­ru­ją­ca odpa­ro­wu­je. Dzie­je się to na sku­tek spad­ku ciśnie­nia i pod­wyż­sze­nia tem­pe­ra­tu­ry (tar­cie). W efek­cie, obser­wu­jąc uszczel­nie­nie od zewnątrz, nie widzi­my żad­ne­go prze­cie­ku. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak wyciek pom­po­wa­nej cie­czy ist­nie­je, choć jest nie­wiel­ki — w gra­ni­cach od 0,001 do 2 ml/​godz. w zależ­no­ści od ciśnie­nia robo­cze­go, śred­ni­cy wału i pręd­ko­ści obrotowej.

Zale­ty uszczel­nień mechanicznych:

- brak koniecz­no­ści sto­so­wa­nia prac kon­ser­wa­cyj­nych (wyma­ga­na jed­nak okre­so­wa inspekcja)

- moż­li­wa pra­ca przy wyso­kim ciśnie­niu medium

- moż­li­wa pra­ca przy wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze medium

- moż­li­wa pra­ca przy medium wybuchowym

4. Uszczelnienie magnetyczne

W takim typie uszczel­nie­nia brak jest fizycz­ne­go kon­tak­tu pomię­dzy wałem pom­py i wałem napę­du. Sprzę­że­nie zre­ali­zo­wa­ne jest przez parę magne­sów neo­dy­mo­wych (wewnętrz­ny i zewnętrz­ny). Takie roz­wią­za­nie zapew­nia 100% szczel­ność, a co za tym idzie brak wycie­ków (istot­na zale­ta, gdy pro­dukt jest nie­bez­piecz­ny, tok­sycz­ny, wybu­cho­wy, o dużej war­to­ści) oraz w prze­ci­wień­stwie do uszczel­nień mecha­nicz­nych — brak kon­tak­tu medium z powie­trzem, co jest istot­ne w przy­pad­ku mediów kry­sta­li­zu­ją­cych w kon­tak­cie z powie­trzem. Uni­ka się dzię­ki temu rów­nież napo­wie­trze­nia produktu.

flyer c mag p

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się zarów­no pom­py z uszczel­nie­niem mecha­nicz­nym, sznu­ro­wym, jak i magne­tycz­nym. Skon­tak­tuj się z nami w celu opty­mal­ne­go dobo­ru uszczel­nie­nia oraz pom­py dla two­jej aplikacji.

Scroll to Top