Podstawowe parametry pomp

Uderzenie hydrauliczne w pompach

Ude­rze­nie hydrau­licz­ne — ana­li­za zja­wi­ska i prze­ciw­dzia­ła­nie Ude­rze­nie hydrau­licz­ne, zna­ne rów­nież jako szok hydrau­licz­ny, jest zja­wi­skiem wystę­pu­ją­cym w sys­te­mach prze­sy­łu pły­nów, któ­re może pro­wa­dzić do poważ­nych awa­rii. Jest to szcze­gól­nie waż­ne w prze­my­śle i inży­nie­rii, gdzie bez­piecz­na i efek­tyw­na pra­ca sys­te­mów prze­pły­wo­wych ma klu­czo­we zna­cze­nie. Ude­rze­nie hydrau­licz­ne wystę­pu­je, gdy płyn w ruro­cią­gu zosta­je nagle zaha­mo­wa­ny lub gdy jego prze­pływ ule­ga gwałtownej …

Ude­rze­nie hydrau­licz­ne w pom­pach Czy­taj więcej »

NPSH — ZDOLNOŚĆ SSANIA

NPSH — ZDOLNOŚĆ SSANIA Para­metr NPSH jest skró­tem od Net Posi­ti­ve Suc­tion Head i ozna­cza Nad­wyż­kę Wyso­ko­ści Ssa­nia, czy­li zdol­no­ści ssaw­ne danej pom­py. Para­metr ten czę­sto nie jest bra­ny pod uwa­gę pod­czas dobie­ra­nia pom­py przez użyt­kow­ni­ka, a może się oka­zać bar­dzo istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na pra­cę pom­py w danych warun­kach. Nie­od­po­wied­nie warun­ki pra­cy zwią­za­ne z zasy­sa­niem cie­czy (zbyt duże pod­ci­śnie­nie) może doprowadzić …

NPSH — ZDOLNOŚĆ SSANIA Czy­taj więcej »

CHARAKTERYSTYKI POMPY

CHARAKTERYSTYKI POMPY Pro­du­cent pom­py jest zobo­wią­za­ny do poda­wa­nia jej nomi­nal­nych war­to­ści okre­śla­ją­cych para­me­try pra­cy, któ­re pozwa­la­ją przy­szłe­mu użyt­kow­ni­ko­wi na oce­nę urzą­dze­nia, w sto­sun­ku do dane­go zapo­trze­bo­wa­nia. Jed­nak w prak­ty­ce rzad­ko wystę­pu­ją warun­ki, któ­re ide­al­nie odpo­wia­da­ją zało­żo­nym danym. Kie­dy zale­ży nam na dokład­nych danych pra­cy pom­py dzia­ła­ją­cej w warun­kach prak­tycz­nych musi­my znać dodat­ko­we para­me­try, któ­re w spo­sób rze­czy­wi­sty odzwier­cie­dla­ją pra­cę pompy …

CHARAKTERYSTYKI POMPY Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — PRĘDKOŚĆ OBROTOWA

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — PRĘDKOŚĆ OBROTOWA Pręd­kość obro­to­wą pom­py nazy­wa­my ilość obro­tów na wale napę­dza­ją­cym pom­pę w danym cza­sie i ozna­cza­my lite­rą „n”. Jed­nost­ką sto­so­wa­ną na tablicz­kach zna­mio­no­wych są [obr/​min] (ang. RPM). Zapew­nie­nie odpo­wied­nich obro­tów pozwa­la na pra­wi­dło­wą pra­cę ukła­du pom­po­we­go z uzy­ska­niem odpo­wied­nich para­me­trów wydaj­no­ści i wyso­ko­ści pod­no­sze­nia. Dla pomp napę­dza­nych sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi nomi­nal­na pręd­kość obro­to­wa sil­ni­ka jest usta­la­na tak, aby była zsynchronizowana …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — PRĘDKOŚĆ OBROTOWA Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — SPRAWNOŚĆ

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — SPRAWNOŚĆ Spraw­ność pom­py defi­niu­je się czę­sto jako sto­su­nek mocy prze­ka­za­nej do pom­po­wa­ne­go medium za pomo­cą pom­py, w odnie­sie­niu do mocy dostar­cza­nej przez napęd. War­tość ta nie jest sta­ła i zale­ży od robo­cze­go punk­tu cha­rak­te­ry­sty­ki. W for­mal­nych defi­ni­cjach spraw­ność ozna­cza­my lite­rą „ŋ” i dla pom­py spraw­ność obję­to­ścio­wa ozna­cza sto­su­nek wydaj­no­ści pom­py rze­czy­wi­stej do wydaj­no­ści teo­re­tycz­nej: ŋV = Qr/​Qth Dla pomp napę­dza­nych silnikami …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — SPRAWNOŚĆ Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — MOC

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — MOC Moc pom­py ozna­cza­my zwy­cza­jo­wo lite­rą N lub P, a jed­nost­ka to wat — W, lub zwy­cza­jo­wo kilo­wat — kW. Pom­pa do napę­du narzę­dzia robo­cze­go pobie­ra ener­gię — moc, z zewnętrz­ne­go źró­dła, któ­rym jest naj­czę­ściej sil­nik. Pobór mocy zale­ży od wyma­gań ocze­ki­wa­nych od urzą­dze­nia pom­po­we­go i jest to ilo­czyn wła­ści­wo­ści fizycz­nych cie­czy ( cię­żar wła­ści­wy), jej obję­to­ści w danym cza­sie (wydaj­ność) i zada­nej wyso­ko­ści podnoszenia. …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — MOC Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA Wyso­ko­ścią pod­no­sze­nia pom­py „H” nazy­wa­my moż­li­wość, któ­rą może­my skró­to­wo opi­sać jako wyso­kość na jaką dana pom­pa potra­fi wypom­po­wać ciecz. Jest to opis łatwo przy­swa­jal­ny, nie­ja­ko intu­icyj­ny. Nie jest to jed­nak cał­ko­wi­cie wła­ści­we zde­fi­nio­wa­nie tej wła­ści­wo­ści pod wzglę­dem fizycz­nym, ale z uwa­gi na skom­pli­ko­wa­ną nauko­wo defi­ni­cję taki opis przy­jął się w jej okre­śla­niu. Cho­ciaż nale­ża­ło­by ją …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYDAJNOŚĆ

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYDAJNOŚĆ Wydaj­ność pom­py to obję­tość cie­czy, któ­ra jest prze­pom­po­wa­na w okre­ślo­nym cza­sie. Naj­czę­ściej mie­rzo­na jest w metrach sze­ścien­nych na godzi­nę, litrach na minu­tę lub litrach na sekun­dę. Wydaj­ność ozna­cza­my z regu­ły lite­rą Q.. W obli­cze­niach wyróż­nia­my kil­ka rodza­jów wydaj­no­ści: Wydaj­ność teo­re­tycz­na pom­py – jest to natę­że­nie prze­pły­wu bez strat, w pom­pie ide­al­nej i ozna­cza­my ją Qth przy teo­re­tycz­nej wyso­ko­ści Hth , …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYDAJNOŚĆ Czy­taj więcej »

Scroll to Top