PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYDAJNOŚĆ

Wydaj­ność pom­py to obję­tość cie­czy, któ­ra jest prze­pom­po­wa­na w okre­ślo­nym cza­sie. Naj­czę­ściej mie­rzo­na jest w metrach sze­ścien­nych na godzi­nę, litrach na minu­tę lub litrach na sekun­dę. Wydaj­ność ozna­cza­my z regu­ły lite­rą Q..

W obli­cze­niach wyróż­nia­my kil­ka rodza­jów wydajności:

Wydaj­ność teo­re­tycz­na pom­py – jest to natę­że­nie prze­pły­wu bez strat, w pom­pie ide­al­nej i ozna­cza­my ją Qth przy teo­re­tycz­nej wyso­ko­ści Hth , bez użyt­ko­wa­nia i odpro­wa­dza­nia cieczy.

Wydaj­ność rze­czy­wi­sta pom­py – jest to suma natę­że­nia prze­pły­wu w prze­kro­ju króć­ca wylo­to­we­go i ozna­cza­my ją Qr.

Wydaj­ność nomi­nal­na pom­py – jest to natę­że­nie prze­pły­wu okre­ślo­ne przez pro­du­cen­ta pom­py, któ­re jest ozna­czo­ne dla pew­nej wyso­ko­ści H, przy zało­żo­nych obro­tach n, któ­rą ozna­cza­my Qn. Jest to wiel­kość poda­wa­na na tablicz­ce zna­mio­no­wej i okre­śla para­me­try eksploatacji.

Wydaj­ność opty­mal­na pom­py – jest to wydaj­ność, dla któ­rej pom­pa osią­gnie mak­sy­mal­ną spraw­ność cał­ko­wi­tą natę­że­nia prze­pły­wu pom­py przy obro­tach nmax, i ozna­cza­my ją Qopt. Moż­na powie­dzieć, że im bli­żej pom­pa zbli­ża się wydaj­no­ścią nomi­nal­ną do war­to­ści wydaj­no­ści opty­mal­nej, to tym uda­ną jest konstrukcją.

Wydaj­ność wewnętrz­na pom­py – jest to z kolei natę­że­nie prze­pły­wu przez organ robo­czy pom­py (tłok, wir­nik itp.) i ozna­cza­my ją Qi.

charakterystyki

Przy­kła­do­we cha­rak­te­ry­sty­ki kil­ku pomp na jed­nym wykresie

Scroll to Top