POMPY ŚMIGŁOWE

Pom­py śmi­gło­we, osio­we (z ang. Axial Pumps) cha­rak­te­ry­zu­ją się ogrom­ną wydaj­no­ścią (docho­dzą­cą do 35 000 m³/​h ) przy niskiej wyso­ko­ści pod­no­sze­nia.

pompa osiowa

Kie­ru­nek prze­pły­wu w pom­pie jest osio­wy, a wir­nik wyglą­dem przy­po­mi­na śmi­gło. Wir­ni­ki są naj­czę­ściej trój­ło­pat­ko­we. Łopat­ki mogą być nasta­wia­ne pod odpo­wied­nim kątem (mecha­nicz­nie lub hydrau­licz­nie) i prze­sta­wia­ne pod­czas pra­cy w celu uzy­ska­nia opty­mal­nych para­me­trów. Ciecz opusz­cza­ją­ca wir­nik tra­fia do kie­row­ni­cy łopatkowej,gdzie jej moment pędu zamie­nia­ny jest w ener­gię ciśnie­nia. Pom­py śmi­gło­we cha­rak­te­ry­zu­ją się pro­sto­tą kon­struk­cji co pozwa­la na budo­wa­nie ich w dużych roz­mia­rach. Naj­czę­ściej pra­cu­ją w poło­że­niu pio­no­wym, w ukła­dzie jednostopniowym.

axial flow pump diagram

Zapo­trze­bo­wa­nie na moc male­je wraz ze wzro­stem wydaj­no­ści pom­py — odwrot­nie niż w pom­pach odśrod­ko­wych. Pom­py śmi­gło­we osią­ga­ją naj­wyż­sze spraw­no­ści rzę­du 80–90%. Wyso­ka spraw­ność wyni­ka ze sto­sun­ko­wo małe­go prze­pły­wu wstecz­ne­go i z powo­du uży­cia krót­kich łopa­tek wirnika.

Pom­py te znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w:

  • Odpro­wa­dza­niu wody powodziowej
  • Obie­gu wody chło­dzą­cej w prze­my­śle i elektrowniach
  • Apli­ka­cjach wyma­ga­ją­cych naj­więk­szych wydaj­no­ści przy niskiej wyso­ko­ści tłoczenia
  • Prze­pom­po­wy­wa­nie wody pomię­dzy jezio­ra­mi, kana­ła­mi, rzekami
Scroll to Top