POMPY Z ROZDRABNIACZEM — KIEDY STOSOWAĆ I OGÓLNE DOŚWIADCZENIA

Pom­py z roz­drab­nia­czem są chęt­nie wybie­ra­ne przez klien­tów w skle­pach i mar­ke­tach, jed­nak war­to zauwa­żyć, że wie­lu sprze­daw­ców ofe­ru­ją­cych te roz­wią­za­nia nie jest świa­do­mych wszyst­kich wad i zalet tego produktu.

Pom­py z roz­drab­nia­czem zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne i są prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim dla dwóch zadań:

- do prze­pom­pow­ni ście­ków pod­łą­czo­nych do kana­li­za­cji ciśnie­nio­wej, gdzie ze wzglę­du na róż­ni­cę pozio­mu tere­nu oraz duże odle­gło­ści od kolek­to­rów głów­nych nie ma moż­li­wo­ści zapro­jek­to­wa­nia kana­li­za­cji z kolek­to­rem gra­wi­ta­cyj­nym lub było­by to zbyt kosztowne.

- gdy ruro­ciąg tłocz­ny już ist­nie­je i jest małej śred­ni­cy (40 mm lub mniej­szy) lub trze­ba pom­po­wać ście­ki na dużą odle­głość (np. 300 metrów) lub na dużą wyso­kość (powy­żej 12 metrów w pionie)

Wte­dy pom­pa z roz­drab­nia­czem to jedy­ne roz­wią­za­nie poza bar­dziej spe­cja­li­stycz­ny­mi pom­pa­mi dużych śred­nic, z wir­ni­ka­mi samo­czysz­czą­cy­mi, prze­zna­czo­ny­mi dla komu­nal­nych prze­pom­pow­ni ścieków.

Jaką pom­pę z roz­drab­nia­czem wte­dy wybrać ? — mecha­nizm roz­drab­nia­ją­cy powi­nien być umiej­sco­wio­ny przed wir­ni­kiem (nóż tną­cy + tar­cza tną­ca — takie roz­wią­za­nie spraw­dza się naj­le­piej), a poza mecha­ni­zmem tną­cym wir­nik jest umiej­sco­wio­ny w taki spo­sób, że swo­imi łopat­ka­mi z zaostrzo­ny­mi kra­wę­dzia­mi popra­wia sku­tecz­ność mecha­ni­zmu tnącego
— tar­cza i nóż roz­drab­nia­ją­cy powin­ny być wyko­na­ne z jed­na­ko­we­go mate­ria­łu. Nie nale­ży ufać pro­du­cen­tom, któ­rzy nie okre­śla­ją jasno mate­ria­łu z jakie­go wyko­na­ny jest mecha­nizm tną­cy — czę­sto są popu­lar­ne sfor­mu­ło­wa­nia typu stal spe­cjal­na, stal nie­rdzew­na, stop spe­cjal­ny — naj­czę­ściej pro­du­cent ma coś do ukry­cia. Przy­kła­dem dobre­go mate­ria­łu dla roz­drab­nia­cza jest np. stal narzę­dzio­wa — sta­li­wo chro­mo­we X102CrMo17 KU — stal sto­so­wa­na do wyro­bu narzę­dzi chi­rur­gicz­nych, wyso­kiej jako­ści noży, łożysk tocz­nych, pane­wek, zawo­rów i innych czę­ści od któ­rych wyma­ga­na jest zwięk­szo­na odpor­ność na ścieranie.
— moc pom­py nie ma bez­po­śred­nie­go prze­ło­że­nia na sku­tecz­ność cię­cia, argu­ment typu moc­na pom­pa — tnie lepiej i ma więk­szy zapas mocy naj­czę­ściej jest bzdu­rą, nie­ste­ty sze­ro­ko sto­so­wa­ną w praktyce.
— poło­wa suk­ce­su to pra­wi­dło­wy dobór pom­py doko­na­ny przez pro­fe­sjo­na­li­stę na pod­sta­wie wywia­du z klien­tem i poda­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji, dru­ga poło­wa to dobra pom­pa wyko­na­na z wyso­kiej jako­ści materiałów
— zna­na mar­ka pom­py (np Grund­fos, WILO) nie daje pew­no­ści, że pom­pa będzie lep­sza niż inne­go pro­du­cen­ta. Nie­któ­re mode­le nawet naj­bar­dziej cenio­nych i uzna­nych pro­du­cen­tów są ‚nazwij­my to “mniej uda­ne” niż inne. 

pompa rozdrabinacz grblue pro
Scroll to Top