Porady pompowe

Uderzenie hydrauliczne w pompach

Ude­rze­nie hydrau­licz­ne — ana­li­za zja­wi­ska i prze­ciw­dzia­ła­nie Ude­rze­nie hydrau­licz­ne, zna­ne rów­nież jako szok hydrau­licz­ny, jest zja­wi­skiem wystę­pu­ją­cym w sys­te­mach prze­sy­łu pły­nów, któ­re może pro­wa­dzić do poważ­nych awa­rii. Jest to szcze­gól­nie waż­ne w prze­my­śle i inży­nie­rii, gdzie bez­piecz­na i efek­tyw­na pra­ca sys­te­mów prze­pły­wo­wych ma klu­czo­we zna­cze­nie. Ude­rze­nie hydrau­licz­ne wystę­pu­je, gdy płyn w ruro­cią­gu zosta­je nagle zaha­mo­wa­ny lub gdy jego prze­pływ ule­ga gwałtownej …

Ude­rze­nie hydrau­licz­ne w pom­pach Czy­taj więcej »

POMPY Z ROZDRABNIACZEM — KIEDY STOSOWAĆ I OGÓLNE DOŚWIADCZENIA

POMPY Z ROZDRABNIACZEM — KIEDY STOSOWAĆ I OGÓLNE DOŚWIADCZENIA Pom­py z roz­drab­nia­czem są chęt­nie wybie­ra­ne przez klien­tów w skle­pach i mar­ke­tach, jed­nak war­to zauwa­żyć, że wie­lu sprze­daw­ców ofe­ru­ją­cych te roz­wią­za­nia nie jest świa­do­mych wszyst­kich wad i zalet tego pro­duk­tu. Pom­py z roz­drab­nia­czem zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne i są prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim dla dwóch zadań: — do prze­pom­pow­ni ście­ków pod­łą­czo­nych do kana­li­za­cji ciśnie­nio­wej, gdzie ze wzglę­du na róż­ni­cę pozio­mu terenu …

POMPY Z ROZDRABNIACZEM — KIEDY STOSOWAĆ I OGÓLNE DOŚWIADCZENIA Czy­taj więcej »

Scroll to Top