PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — SPRAWNOŚĆ

Spraw­ność pom­py defi­niu­je się czę­sto jako sto­su­nek mocy prze­ka­za­nej do pom­po­wa­ne­go medium za pomo­cą pom­py, w odnie­sie­niu do mocy dostar­cza­nej przez napęd. War­tość ta nie jest sta­ła i zale­ży od robo­cze­go punk­tu charakterystyki.

W for­mal­nych defi­ni­cjach spraw­ność ozna­cza­my lite­rą „ŋ” i dla pom­py spraw­ność obję­to­ścio­wa ozna­cza sto­su­nek wydaj­no­ści pom­py rze­czy­wi­stej do wydaj­no­ści teoretycznej:

ŋV = Qr/​Qth

Dla pomp napę­dza­nych sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi może to być sto­su­nek ener­gii użyt­ko­wej do ener­gii od sil­ni­ka bez­po­śred­nio na wale. Okre­śla­my ją w pro­cen­tach, ale do obli­czeń sto­su­je­my licz­by z zakre­su 0–1, gdzie np. 50% spraw­no­ści będzie odwzo­ro­wy­wać licz­ba 0,5:

ŋ= Nu/​N

wyróż­nia­my rów­nież spraw­ność sil­ni­ka elek­trycz­ne­go, czy­li sto­su­nek mocy na wale do mocy pobra­nej z sie­ci elektrycznej:

ŋs= N/​Nel

co waż­ne wyróż­nia­my rów­nież moc spraw­no­ści ukła­du pom­po­we­go, co ma więk­sze zna­cze­nie w prak­tycz­nym użyt­ko­wa­niu i jest to ilo­czyn spraw­no­ści sil­ni­ka i pompy:

ŋzŋp

Pom­py wypo­ro­we wiro­we wystę­pu­ją w dużej róż­no­rod­no­ści i cechu­ją się róż­ny­mi spraw­no­ścia­mi, zależ­ny­mi od zasto­so­wa­nych roz­wią­zań konstrukcyjnych.

Rysu­nek przed­sta­wia przy­kład cha­rak­te­ry­sty­ki pom­py wiro­wej. Wykres spraw­no­ści jest ozna­czo­ny sym­bo­la­mi * i o

sprawnosc
Scroll to Top