POMPY PRZEPONOWE, POMPY MEMBRANOWE

W przy­pad­ku pomp prze­po­no­wych narzę­dziem robo­czym jest prze­po­na (mem­bra­na), któ­ra jest połą­czo­na z kor­bą zamie­nia­ją­cą ruch obro­to­wy na posu­wi­sto-zwrot­ny. Ist­nie­ją rów­nież pom­py tego rodza­ju, gdzie wykor­bio­ny ele­ment zastę­pu­je nur­nik wywie­ra­ją­cy ciśnie­nie bez­po­śred­nio na mem­bra­nę. Ma ssa­niu i tło­cze­niu pom­pa mem­bra­no­wa z regu­ły posia­da zawo­ry zwrot­ne (np w for­mie klap gumowych)

pompy caffini zasada dzialania

Prze­strzeń robo­cza w tego typu pom­pach jest cał­ko­wi­cie oddzie­lo­na od cie­czy, co spra­wia że takie pom­py dobrze spraw­dza­ją się prze­pom­po­wa­niu szko­dli­wych, tru­ją­cych cie­czach i innych tego typu przy­pad­kach, gdzie bar­dzo zale­ży nam na szczel­no­ści. Z uwa­gi na swą szczel­ność, oraz dużą nie­wraż­li­wość tej tech­no­lo­gii na zabru­dze­nia znaj­du­ją­ce się w cie­czy wyko­rzy­stu­ję się je tak­że do odwod­nień w budow­nic­twie (np. pom­py prze­po­no­we Caf­fi­ni), melio­ra­cji oraz do pomp do zapra­wy beto­no­wej. Pom­py prze­po­no­we dostęp­ne są tak­że w wynaj­mie w spe­cja­li­stycz­nych wypo­ży­czal­niach pomp.

medium products

Pom­py prze­po­no­we znaj­du­ją zasto­so­wa­nie, jako pom­py dozu­ją­ce w róż­ne­go rodza­ju maszy­nach pro­duk­cyj­nych, gdzie waż­ne jest aby daną por­cję pół­pro­duk­tów w sta­nie płyn­nym dostar­czyć na przy­kład do for­my nada­ją­cej kształt pro­duk­tu. Rów­nież w innych urzą­dze­niach mecha­nicz­nych, np. sil­ni­kach gdzie do pro­ce­su spa­la­nia potrzeb­ne jest pali­wo w odpo­wied­niej por­cji tego typu pom­py są odpo­wied­nim rozwiązaniem.

Zależ­nie od zasto­so­wa­nia pom­py mem­bra­no­wej, sto­so­wa­ne są róż­ne mate­ria­ły w zakre­sie wyko­na­nia mem­bran i zawo­rów np. NBR, neo­pren, viton

Poni­żej ani­ma­cja demon­stru­ją­ca dział­nie pom­py membranowej

Dla uzy­ska­nia więk­szych wydaj­no­ści i więk­szej cią­gło­ści pom­po­wa­nia (z natu­ry pom­pa mem­bra­no­wa pom­pu­je pul­sa­cyj­nie) sto­so­wa­ne są nie­kie­dy pom­py dwu­mem­bra­no­we. Poni­żej animacja

Scroll to Top