Uszczelnienia mechaniczne

Urzą­dze­nie sto­so­wa­ne w maszy­nach wiru­ją­cych, słu­żą­ce do oddzie­le­nia od sie­bie prze­strze­ni w któ­rych znaj­du­ją się dwa czyn­ni­ki o róż­nych ciśnie­niach, tem­pe­ra­tu­rach lub wła­sno­ściach fizy­ko-che­micz­nych. Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne zdła­wia prze­pływ prze­tła­cza­nych mediów przez parę dwóch pier­ście­ni uszczel­nia­ją­cych, z któ­rych jeden (pier­ścień sta­ły) jest na sta­łe osa­dzo­ny w nie­ru­cho­mym kor­pu­sie, a dru­gi (część obro­to­wa) jest zamon­to­wa­ny na wiru­ją­cym wale urzą­dze­nia i są one doci­ska­ne do sie­bie przez odpo­wied­nie ele­men­ty sprę­ży­ste. Zdła­wie­nie jest tak sku­tecz­ne, że emi­sję zauwa­ża się co naj­wy­żej w posta­ci zamgle­nia na luster­ku lub zawil­go­ce­nia bibu­ły. Pod­su­mo­wu­jąc, naj­waż­niej­szym zada­niem uszczel­nień mecha­nicz­nych jest utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go ciśnie­nia uszczel­nia­ne­go medium oraz zapo­bie­ga­nie jego wycie­ku bądź prze­do­sta­niu się zewnętrz­nych zanie­czysz­czeń. Dąże­nie do szczel­no­ści i zapo­bie­ga­nia bez­po­śred­nie­mu, gro­żą­ce­mu zuży­ciem kon­tak­to­wi mię­dzy pier­ście­nia­mi, zaowo­co­wa­ło nową gene­ra­cją uszczel­nień, tzw. hydro­dy­na­micz­nych. Dzia­ła­ją one na zasa­dzie two­rze­nia w szcze­li­nie jak gdy­by barie­ry cie­czo­wej, przez mikro-row­ki o głę­bo­ko­ści kil­ku mikro­me­trów, nacię­te na powierzch­ni jed­ne­go z pier­ście­ni. O pre­cy­zji uszczel­nień czo­ło­wych świad­czy nie­zwy­kle wyso­ka gład­kość i pła­skość czół pier­ście­ni uszczel­nia­ją­cych oraz dobór two­rzyw, z jakich są one wykonane.

Podział uszczelnień mechanicznych:

- uszczel­nie­nie z cen­tral­ną sprę­ży­ną — takie, któ­re­go pier­ścień wiru­ją­cy jest doci­ska­ny sprężyną

- uszczel­nie­nie miesz­ko­we — takie, w któ­rym rolę uszczel­nie­nia pomoc­ni­cze­go, a nie­kie­dy jed­no­cze­śnie rolę sprę­ży­ny, peł­ni ele­ment ela­sto­me­ro­wy lub meta­lo­wy w kształ­cie mieszka

- uszczel­nie­nie wie­lo­sprę­żyn­ko­we — takie, w któ­rym pier­ścień (zwy­kle wiru­ją­cy) jest

doci­ska­ny kil­ko­ma sprę­żyn­ka­mi umiesz­czo­ny­mi obwodowo

- uszczel­nie­nie odcią­żo­ne — takie, któ­re­go pier­ścień wiru­ją­cy posia­da uskok na śred­ni­cy wewnętrz­nej, dzię­ki któ­re­mu zmniej­sza się nacisk czo­ło­wy powo­do­wa­ny ciśnie­niem cie­czy uszczelniane

- uszczel­nie­nie kom­pak­to­we — takie, w któ­rym wza­jem­ne poło­że­nie pier­ście­ni czo­ło­wych, a więc wstęp­ny docisk, wyni­ka z fabrycz­ne­go usta­wie­nia ele­men­tów na wspól­nej tulei.

Scroll to Top