PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — MOC

Moc pom­py ozna­cza­my zwy­cza­jo­wo lite­rą N lub P, a jed­nost­ka to wat — W, lub zwy­cza­jo­wo kilo­wat — kW. Pom­pa do napę­du narzę­dzia robo­cze­go pobie­ra ener­gię — moc, z zewnętrz­ne­go źró­dła, któ­rym jest naj­czę­ściej sil­nik. Pobór mocy zale­ży od wyma­gań ocze­ki­wa­nych od urzą­dze­nia pom­po­we­go i jest to ilo­czyn wła­ści­wo­ści fizycz­nych cie­czy ( cię­żar wła­ści­wy), jej obję­to­ści w danym cza­sie (wydaj­ność) i zada­nej wyso­ko­ści pod­no­sze­nia. Dodat­ko­wo w rze­czy­wi­stym zapo­trze­bo­wa­niu na moc pom­py nale­ży pamię­tać o stra­tach wystę­pu­ją­cych pod­czas pra­cy pom­py. Na pobór mocy wpły­wa tak­że spraw­ność pom­py.

Czę­sto obni­że­nie zapo­trze­bo­wa­nia na moc przy zacho­wa­niu wyma­ga­nych para­me­trów pom­po­wa­nia jest bar­dzo waż­nym kry­te­rium pro­jek­to­wa­nia ukła­dów pompowych.

Poniż­szy rysu­nek przed­sta­wia przy­kła­do­wą cha­rak­te­ry­sty­kę pom­py (15kW) wraz z wykre­sem absorp­cji mocy dla róż­nych punk­tów pracy.

charakterystyka
Scroll to Top