POMPY WIROWE — PODSTAWOWE CECHY

Właściwości pomp wirowych.

Pom­py wiro­we, posia­da­ją zwar­tą kon­struk­cję, dzię­ki cze­mu ich wymia­ry są sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie. Pro­sta budo­wa umoż­li­wia bez­po­śred­nie połą­cze­nie narzę­dzia robo­cze­go z sil­ni­kiem napę­do­wym bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia dodat­ko­wych prze­kład­ni. Zale­tą takiej kon­struk­cji jest mała awa­ryj­ność, ponie­waż czę­ści pod­da­wa­nych prze­cią­że­niom jest nie­wie­le. To oczy­wi­ście ma wpływ na niskie kosz­ty eksploatacji.

Pom­py typu wiro­we­go, dzię­ki dużym pręd­ko­ściom obro­to­wym, ( jed­no­cze­śnie przy nie­wiel­kich wymia­rach), posia­da­ją dużą wydaj­ność przy niskich stop­niach pod­no­sze­nia. Ich para­me­try pra­cy są sta­bil­ne, szcze­gól­nie w sta­łej atmos­fe­rze pracy.

pompa wirowa

Sche­mat przy­kła­do­wej pom­py wiro­wej (1 — wir­nik, 2- kor­pus, 3 port wlotowy)

Do wad pomp typu wiro­we­go nale­ży brak moż­li­wo­ści samo­za­sy­sa­nia i co się z tym wią­że duża wraż­li­wość na gazy w pom­po­wa­nej cie­czy. Pro­blem ten jed­nak nie doty­czy pomp wiro­wych krą­że­nio­wych samo­za­sy­sa­ją­cych. Dodat­ko­wo pom­py te są mało odpor­ne na zanie­czysz­cze­nia w prze­pom­po­wy­wa­nej cie­czy. Szcze­gól­nie doty­czy to małych pomp, któ­re wsku­tek zanie­czysz­czeń sta­łych w cie­czy pom­po­wa­nej, mogą ulec uszko­dze­niom mecha­nicz­nym, co może dopro­wa­dzić nawet do znisz­cze­nia pompy.

medium products

Scroll to Top