Pompownie - projektowanie

Uderzenie hydrauliczne w pompach

Ude­rze­nie hydrau­licz­ne — ana­li­za zja­wi­ska i prze­ciw­dzia­ła­nie Ude­rze­nie hydrau­licz­ne, zna­ne rów­nież jako szok hydrau­licz­ny, jest zja­wi­skiem wystę­pu­ją­cym w sys­te­mach prze­sy­łu pły­nów, któ­re może pro­wa­dzić do poważ­nych awa­rii. Jest to szcze­gól­nie waż­ne w prze­my­śle i inży­nie­rii, gdzie bez­piecz­na i efek­tyw­na pra­ca sys­te­mów prze­pły­wo­wych ma klu­czo­we zna­cze­nie. Ude­rze­nie hydrau­licz­ne wystę­pu­je, gdy płyn w ruro­cią­gu zosta­je nagle zaha­mo­wa­ny lub gdy jego prze­pływ ule­ga gwałtownej …

Ude­rze­nie hydrau­licz­ne w pom­pach Czy­taj więcej »

POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI

POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI Pod­no­śni­ki śli­ma­ko­we jako roz­wią­za­nie do kon­struk­cji pom­pow­ni dosko­na­le spraw­dza­ją się w sytu­acji, kie­dy wyma­ga­na jest nie­wiel­ka wyso­kość pod­no­sze­nia. Pom­pa śli­ma­ko­wa zło­żo­na jest ze śli­ma­ka usta­wio­ne­go ze spad­kiem w osło­nie. Gór­ny i dol­ny koniec wału śli­ma­ka wspar­ty jest na łoży­skach. Za spra­wą ruchu obro­to­we­go śli­ma­ka dro­bi­ny pły­nu prze­miesz­cza­ją się wzglę­dem zwo­ju śli­ma­ka od naj­niż­sze­go zbior­ni­ka w górę, aż …

POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI Czy­taj więcej »

POMPOWNIE PNEUMATYCZNE

POMPOWNIE PNEUMATYCZNE Prze­pom­pow­nie pneu­ma­tycz­ne wyko­rzy­stu­je się zazwy­czaj do prze­pom­po­wa­nia nie­wiel­kich ilo­ści ście­ków lub osa­dów. Do ich naj­więk­szych zalet wli­cza­my brak koniecz­no­ści uwzględ­nia­nia w pro­jek­cie krat oraz urzą­dzeń roz­drab­nia­ją­cych oraz opcję peł­ne­go zauto­ma­ty­zo­wa­nia pra­cy tego rodza­ju pom­pow­ni. Pod­no­śni­ki pneu­ma­tycz­ne ina­czej zwa­ne są pom­pa­mi Sho­na. Skła­da­ją się z takich kom­po­nen­tów jak: zbior­nik robo­czy, gdzie gra­wi­ta­cyj­nie spły­wa­ją ście­ki, kanał wlo­to­wy sta­no­wią­cy ele­ment skła­do­wy pod­no­śni­ka, wyposażony …

POMPOWNIE PNEUMATYCZNE Czy­taj więcej »

PRZECIWDZIAŁANIE KAWITACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA POMPOWNI

PRZECIWDZIAŁANIE KAWITACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA POMPOWNI Kawi­ta­cja – zja­wi­sko fizycz­ne pole­ga­ją­ce na gwał­tow­nej prze­mia­nie fazy cie­kłej w fazę gazo­wą pod wpły­wem zmniej­sze­nia ciśnie­nia. Jeże­li ciecz gwał­tow­nie przy­śpie­sza zgod­nie z zasa­dą zacho­wa­nia ener­gii, ciśnie­nie sta­tycz­ne cie­czy musi zma­leć. Inny­mi sło­wy jest to zja­wi­sko two­rze­nia się, a następ­nie zani­ka­nia, wewnątrz poru­sza­ją­cej się cie­czy, obsza­rów wypeł­nio­nych parą cie­czy i wydzie­la­ją­cy­mi się z niej gazami. …

PRZECIWDZIAŁANIE KAWITACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA POMPOWNI Czy­taj więcej »

POMPOWNIE WYKORZYSTUJĄCE POMPY WIROWE — PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

POMPOWNIE WYKORZYSTUJĄCE POMPY WIROWE — PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Zwy­kle prze­pom­pow­nie posia­da­ją­ce pom­py wiro­we wypo­sa­ża się w kra­ty bądź roz­drab­niar­ki. Jed­nak nie­raz kie­dy mamy do czy­nie­nia z pom­pow­nia­mi znaj­du­ją­cy­mi się na obsza­rze oczysz­czal­ni ście­ków, sprzę­ty te znaj­du­ją się poza prze­pom­pow­nią, zwy­kle są na zewnątrz i nie mają przy­kry­cia lub umiesz­czo­ne są w odręb­nym obiek­cie. Jeże­li prze­pom­pow­nie są małej lub śred­niej wiel­ko­ści i posiadają …

POMPOWNIE WYKORZYSTUJĄCE POMPY WIROWE — PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Czy­taj więcej »

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SSAWNYCH I TŁOCZNYCH W POMPOWNIACH ŚCIEKÓW

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SSAWNYCH I TŁOCZNYCH W POMPOWNIACH ŚCIEKÓW Ele­men­ty pom­pow­ni takie jak prze­wo­dy ssaw­ne i tłocz­ne naj­czę­ściej wyko­na­ne są ze sta­lo­wych rur, a nie­kie­dy rur żeliw­nych. Rury ze sta­li są chęt­niej wyko­rzy­sty­wa­ne ze wzglę­du na moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia połą­czeń spa­wa­nych i reduk­cji połą­czeń koł­nie­rzo­wych, co przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia szczel­no­ści prze­wo­dów. Oprócz tego rury sta­lo­we wyka­zu­ją więk­szą odpor­ność na obcią­że­nia dynamiczne, …

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SSAWNYCH I TŁOCZNYCH W POMPOWNIACH ŚCIEKÓW Czy­taj więcej »

Przeciwdziałanie kawitacji na etapie projektowania pompowni

Kawi­ta­cja – zja­wi­sko fizycz­ne pole­ga­ją­ce na gwał­tow­nej prze­mia­nie fazy cie­kłej w fazę gazo­wą pod wpły­wem zmniej­sze­nia ciśnie­nia. Jeże­li ciecz gwał­tow­nie przy­śpie­sza zgod­nie z zasa­dą zacho­wa­nia ener­gii, ciśnie­nie sta­tycz­ne cie­czy musi zma­leć. Inny­mi sło­wy jest to zja­wi­sko two­rze­nia się, a następ­nie zani­ka­nia, wewnątrz poru­sza­ją­cej się cie­czy, obsza­rów wypeł­nio­nych parą cie­czy i wydzie­la­ją­cy­mi się z niej gazami.

Scroll to Top