POMPOWANIE ZAWIESIN I CIECZY ZAWIERAJĄCYCH ZAWIESINY.

Zawie­si­na to ciecz, w któ­rej znaj­du­ją się czą­stecz­ki sta­łe ( nie­ja­ko „zawie­szo­ne” w niej, uno­szą­ce się). Jest to zatem mie­sza­ni­na o nie­jed­no­rod­nym skła­dzie, a co za tym idzie rów­nież wła­ści­wo­ściach. Obec­ność dro­bi­nek lub czą­ste­czek sta­łych w okre­ślo­nej cie­czy ma istot­ny wpływ na para­me­try pra­cy dane­go ukła­du pom­po­we­go, na ogół obni­ża­ją­cy zarów­no wydaj­ność jak i jego żywot­ność. Pod­czas prze­pły­wu czą­stecz­ki nie uczest­ni­czą w pro­ce­sie prze­ka­zy­wa­nia ener­gii (hydrau­licz­nej i kine­tycz­nej) i dodat­ko­wo „obi­ja­ją się” o ele­men­ty insta­la­cji powo­du­jąc tar­cie. W pom­pach wiro­wych, przy wyso­kich obro­tach roto­ra, pro­blem ten nara­sta. Im wię­cej czą­ste­czek w obję­to­ści, tym mniej­sza ener­gia prze­pły­wu danej mieszaniny.

Scroll to Top