POMPY WYPOROWE — PODSTAWOWE CECHY

Zale­tą pomp wypo­ro­wych jest bar­dzo duża wyso­kość pod­no­sze­nia. Dodat­ko­wo pom­py tego typu odzna­cza­ją się dużą spraw­no­ścią i nie­zmien­no­ścią para­me­trów pra­cy ( w pew­nym zakre­sie). Co jest istot­ne, pom­py te mają małą wraż­li­wość na zawar­tość gazów w cie­czach pom­po­wa­nych oraz posia­da­ją zdol­ność do samo­za­sy­sa­nia. To jest duże uła­twie­nie przy każ­do­ra­zo­wym uru­cho­mie­niu pod­czas eks­plo­ata­cji (szcze­gól­nie w trud­nych warun­kach), w sto­sun­ku do pomp nie posia­da­ją­cych takiej możliwości.

Atu­tem pomp wypo­ro­wych jest brak pro­ble­mów wyni­ka­ją­cych z NPSH przy zasy­sa­niu cha­rak­te­ry­stycz­nym dla pomp wirowych.

px gear pump animation

Kon­cep­cja dzia­ła­nia przy­kła­do­wej pom­py zęba­tej (wypo­ro­wej) (źró­dło: Wikipedia) 

Do wad tego rodza­ju pomp może­my zali­czyć sto­sun­ko­wo skom­pli­ko­wa­ną budo­wę. Może to cza­sa­mi zwięk­szyć szan­sę awa­rii (np. w porów­na­niu do nie­któ­rych pomp wiro­wych) i czy­ni dużą zależ­ność od dokład­no­ści tech­no­lo­gicz­nej i pre­cy­zji wyko­na­nia ( głów­nie szczelność).

Pom­py wypo­ro­we w wie­lu przy­pad­kach są rów­nież wraż­li­we na zanie­czysz­cze­nia mecha­nicz­ne, któ­re mogą powo­do­wać uszko­dze­nia wyklu­cza­ją­ce spraw­ne dzia­ła­nie. Dodat­ko­wo wsku­tek ruchu posu­wi­sto-zwrot­ne­go narzę­dzia robo­cze­go pom­py te nie posia­da­ją rów­nych warun­ków pra­cy. Wadą tego rodza­ju pomp jest rów­nież ich ogra­ni­czo­na wydajność.

Scroll to Top