POMPY MAGNETYCZNE

to pom­py ze sprzę­głem magne­tycz­nym cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się bra­kiem uszczel­nień wału, a dzię­ki temu bra­kiem moż­li­wo­ści powsta­nia wycie­ków (nie ma bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu pomię­dzy wałem sil­ni­ka i wałem pom­py). Sprzę­gło skła­da się z dwóch magne­sów o róż­nych bie­gu­nach, z któ­rych jeden połą­czo­ny jest z wałem pom­py, dru­gi z wir­ni­kiem. Zewnętrz­ny magnes umiesz­czo­ny na wale prze­no­si ruch na magnes zin­te­gro­wa­ny z wir­ni­kiem. Magnes połą­czo­ny z wir­ni­kiem jest her­me­tycz­nie izo­lo­wa­ny. Panew­ki pom­py chło­dzo­ne są pom­po­wa­ną cie­czą, dla­te­go pom­py tego typu zwy­kle nie są prze­zna­czo­ne do pra­cy na sucho. Uszczel­nie­nie mecha­nicz­nie sta­no­wi bez­po­śred­nią przy­czy­nę awa­rii pomp w 80% przy­pad­ków. Wyeli­mi­no­wa­nie tego ele­men­tu zapew­nia dłu­gą i bez­a­wa­ryj­ną eks­plo­ata­cję urzą­dzeń oraz zacho­wa­nie naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa pod­czas pom­po­wa­nia. Pom­py magne­tycz­ne ze wzglę­du na wraż­li­wą kon­struk­cję sprzę­gła magne­tycz­ne­go nie są prze­zna­czo­ne do cie­czy zawie­ra­ją­cych twar­de cząst­ki sta­łe. Powin­no się je sto­so­wać tyl­ko do cie­czy czystych. 

flyer c mag p

Zale­ty pomp magnetycznych: 

 • Brak uszczel­nień mecha­nicz­nych wału — bez­pie­czeń­stwo i niskie kosz­ty ogól­nej eksploatacji
 • Moż­li­wa cią­gła pra­ca przy mini­mal­nej konserwacji
 • Her­me­tycz­na kon­struk­cja umoż­li­wia tło­cze­nie cie­czy nie­bez­piecz­nych, kry­sta­li­zu­ją­cych w kon­tak­cie z powietrzem.

Zasto­so­wa­nie pomp magnetycznych: 

 • Prze­mysł che­micz­ny (kwa­sy, zasa­dy, cie­cze niebezpieczne)
 • Prze­mysł galwaniczny
 • Tech­ni­ka laboratoryjna
 • Prze­mysł fotograficzny
 • Akwa­ry­sty­ka
 • Dru­kar­nie

Wśród pomp magne­tycz­nych moż­na wyróż­nić przede wszystkim: 

 • Pom­py two­rzy­wo­we che­micz­ne ze sprzę­głem magnetycznym
 • Pom­py wiro­we kwa­so­od­por­ne magnetyczne
 • Pom­py zęba­te magnetyczne
 • Pom­py specjalistyczne
Scroll to Top