POMPY ROTACYJNE

Pom­pa­mi rota­cyj­ny­mi nazy­wa­my pom­py wypo­ro­we, w któ­rych narzę­dzie wyko­nu­je ruch obro­to­wy zmie­nia­jąc prze­strzeń w cylindrze/​komorze robo­czej. Kie­dy obję­tość wnę­trza się powięk­sza nastę­pu­je zasy­sa­nie cie­czy, a następ­nie po zassa­niu mak­sy­mal­nej daw­ki prze­strzeń pomniej­sza się powo­du­jąc wypie­ra­nie cie­czy do prze­wo­du tłocz­ne­go. Pro­ces ten nastę­pu­je jed­no­cze­śnie, w trak­cie zasy­sa­nia nastę­pu­je tło­cze­nie co powo­du­je, że pom­py te w porów­na­niu do pomp wypo­ro­wych o ruchu narzę­dzia postę­po­wo-zwrot­nym cha­rak­te­ry­zu­ją się jed­no­staj­nym cha­rak­te­rem pra­cy. Spe­cy­ficz­na budo­wa nie wyma­ga sto­so­wa­nia zawo­rów ste­ru­ją­cych, ponie­waż samo narzę­dzie robo­cze oddzie­la prze­strzeń ssaw­ną od tłocz­nej, co jest dużą zale­tą pomp rota­cyj­nych. Do kolej­nych zalet nale­ży zali­czyć pro­stą budo­wę, względ­nie małe wymia­ry przy dobrych para­me­trach pra­cy oraz zdol­ność samozasysania.

Pom­py rota­cyj­ne do więk­sza rodzi­na pomp. Moż­na do niej zali­czyć mię­dzy innymi:

  • pom­py zęba­te (o zazę­bie­niu zewnętrz­nym i wewnętrznym)
  • pom­py łopatkowe
  • pom­py lobo­we, pom­py krzywkowe
  • pom­py śrubowe
  • pom­py perystaltyczne
Scroll to Top