POMPY GŁĘBINOWE

Pom­py głę­bi­no­we to wiro­we pom­py zanu­rze­nio­we o nie­du­żej śred­ni­cy dedy­ko­wa­ne do pra­cy w prze­zna­czo­nych do tego stud­niach – takich gdzie lustro wody znaj­du­je się poni­żej 8m i zasto­so­wa­nie pom­py powierzch­nio­wej jest wykluczone.

big products

Pom­py głę­bi­no­we sto­su­je się ogól­nie do pom­po­wa­nia wody czy­stej i mini­mal­nie zanie­czysz­czo­nej. Zanie­czysz­cze­nia mecha­nicz­ne wody pom­po­wa­nej nie mogą być więk­sze niż 100 mg/​litr wody, a dla zespo­łów pom­po­wych, w któ­rych wir­ni­ki i kie­row­ni­ce wyko­ny­wa­ne są z two­rzy­wa sztucz­ne­go do 50 mg/​litr wody.

Ze wzglę­du na wie­lo­stop­nio­wą budo­wę umoż­li­wia­ją osią­gnię­cie dużych ciśnień dla­te­go czę­sto sto­so­wa­ne są w dostar­cza­niu wody w prze­my­śle, rol­nic­twie (nawad­nia­nie — pom­py do desz­czow­ni) i wodociągach.

silniki pomp glebinowych

Do pomp głę­bi­no­wych sto­su­je się spe­cjal­ne sil­ni­ki elek­trycz­ne mokre lub suche z odpo­wied­nim przy­łą­czem (stan­dar­dem jest NEMA). Stan­dar­do­we pręd­ko­ści obro­to­we to 1450 lub 2900 RPM. Każ­dy sil­nik pom­py głę­bi­no­wej wyma­ga, w celu opty­mal­ne­go chło­dze­nia odpo­wied­niej pręd­ko­ści prze­pły­wu cie­czy wokół sil­ni­ka. Pom­pę mon­tu­je się bez­po­śred­nio na sil­ni­ku głę­bi­no­wym, stąd okre­śle­nie zespół pom­po­wy. Zespół pom­po­wy jest mon­to­wa­ny w ukła­dzie pio­no­wym. W dol­nej czę­ści znaj­du­je się głę­bi­no­wy (zata­pial­ny) sil­nik elek­trycz­ny, a w gór­nej głę­bi­no­wa pom­pa wiro­wa. Bez­po­śred­nio na sil­ni­ku mon­to­wa­ny jest kor­pus ssaw­ny zabez­pie­czo­ny sitem wlo­to­wym, dalej poszcze­gól­ne stop­nie pom­py skła­da­ją­ce się z kor­pu­su i osa­dzo­nej w nim kie­row­ni­cy oraz wir­ni­ka pro­mie­nio­we­go lub dia­go­nal­ne­go. Zakoń­cze­niem pom­py jest kor­pus zawo­ru zwrot­ne­go i kor­pus tłocz­ny umoż­li­wia­ją­cy połą­cze­nie zespo­łu z ruro­cią­giem tłocz­nym za pomo­cą kryz (koł­nie­rzy) lub połą­cze­nia gwin­to­wa­ne­go. Układ wiru­ją­cy pom­py łączo­ny jest z wałem sil­ni­ka za pomo­cą sprzę­gła. Wła­ści­we poło­że­nie wir­ni­ka w obu­do­wie stop­nia i kie­row­ni­cy uzy­sku­je się przez tule­je dystansowe.

Więk­szość pomp głę­bi­no­wych może pra­co­wać zarów­no w pozy­cji pozio­mej, jak i pio­no­wej. Do pom­po­wa­nia wody pit­nej w wodo­cią­gach pom­py głę­bi­no­we muszą posia­dać cer­ty­fi­kat Pol­skie­go Zakła­du Higieny.

Pom­py głę­bi­no­we , z regu­ły sto­su­je się z modu­ła­mi kon­tro­l­ny­mi zabez­pie­cza­ją­cy­mi m.in przed sucho­bie­giem oraz umoż­li­wia­ją­cą auto­ma­tycz­ny roz­ruch np. zależ­nie od ciśnie­nia w układzie.

osprzet i akcesoria pomp gleibnowych

Pompy głębinowe ze stali nierdzewnej — budowa/​wideo

Przykładowy montaż pompy głębinowej — studni głębinowej

Scroll to Top