PRZYCZYNY AWARII USZCZELNIEŃ

  • nie­za­wod­ne chło­dze­nie i dobre odpro­wa­dze­nie ciepła

powierzch­nie śli­zgo­we, w któ­rych zwy­kle jed­na rotu­je z dużą pręd­ko­ścią wytwa­rza­ją cie­pło, któ­re nale­ży odpro­wa­dzić w celu, aby nie prze­grzać powierzch­ni. Dla­te­go wła­śnie czę­stą przy­czy­ną awa­rii pomp jest pra­ca na sucho, gdyż bez pły­nu, cie­pło nie jest odpro­wa­dza­ne w stop­niu dosta­tecz­nym. Uszczel­nie­nia pra­cu­ją­ce w ole­ju i sma­rze są mniej nara­żo­ne na szyb­kie uszko­dze­nie wsku­tek pra­cy na sucho 

  • dobre sma­ro­wa­nie (jak olej w silniku)

Jak każ­dy ele­ment śli­zgo­wy uszczel­nie­nie potrze­bu­je dobre­go smarownia 

  • czy­sty płyn pomię­dzy powierzch­nia­mi ślizgowymi

Zapew­nia pra­wi­dło­wą pra­cę uszczel­nie­nia i nie powo­du­je jego wytarcia 

  • pra­wi­dło­wy dobór materiałów

Nie cho­dzi tutaj tyl­ko o powierzch­nie śli­zgo­we, ale tak­że o mate­riał sprę­ży­ny i elastomerów 

Czę­stym przy­pad­kiem jest, że nad­mier­na oszczęd­ność pod­czas zaku­pów i pod­czas remon­tów gene­ru­je stra­ty pod­czas eks­plo­ata­cji. W przy­pad­ku gdy uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne ule­ga­ją czę­ste­mu uszko­dze­niu pro­po­nu­je­my naszym klien­tom wery­fi­ka­cję i pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis pomp mają­cy na uwa­dze nie­ko­niecz­nie naj­niż­szą cenę napra­wy, ale dłu­gą eks­plo­ata­cję pompy. 

  • pra­ca pom­py w punk­cie pra­cy BEP +-10%

Naj­waż­niej­sza rzecz pod­czas dobo­ru pomp jest ana­li­za punk­tu pra­cy. Pra­wi­dło­wy i rze­tel­ny dobór w opar­ciu o praw­dzi­we i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje jest gwa­ran­cją użyt­ko­wa­nia urzą­dze­nia przez wie­le lat. Dobrze zapro­jek­to­wa­ne do apli­ka­cji uszczel­nie­nie potra­fi pra­co­wać bar­dzo dłu­go w spo­sób sku­tecz­ny i niezawodny 

uszczelnienia
Scroll to Top