PODZIAŁ POMP

Pod­sta­wo­wym podzia­łem pomp pod wzglę­dem kon­cep­cji tech­nicz­nej jest podział na pom­py typu wiro­we­go, oraz pom­py typu wypo­ro­we­go.

Pompy wirowe

Pom­py typu wiro­we­go są opar­te o dzia­ła­nie ele­men­tu wiru­ją­ce­go wewnątrz pom­py, otrzy­mu­ją­ce­go ener­gię z sil­ni­ka na ogół za pomo­cą szyb­ko wiru­ją­ce­go wał­ka, któ­ry two­rzy pod­ci­śnie­nie po stro­nie ssaw­nej za pomo­cą narzę­dzia typu wir­nik (zwięk­sze­nie krętu).

wirnik
pompy samozasysajace budowa

Przy­kła­do­wy wir­nik i kon­struk­cja pom­py wiro­wej — odśrod­ko­wej (wir­nik półotwarty)

Pom­py typu wiro­we­go — któ­rych isto­tą dzia­ła­nia jest ruch cią­gły obro­to­wy narzę­dzia — dzie­li­my z kolei na dwie grupy:

a) pom­py krętne,

b) pom­py krążeniowe.

Ad. a) Pom­py kręt­ne- isto­tą dzia­ła­nia takiej pom­py jest zwięk­sza­nie momen­tu krę­tu cie­czy, któ­ry uzy­sku­je­my przez obra­ca­ją­cy się wir­nik o odpo­wied­nio ukształ­to­wa­nych łopat­kach wewnątrz pompy.

Spo­śród pomp tego rodza­ju rozróżniamy:

- pom­py odśrodkowe

- pom­py helikoidalne

- pom­py diagonalne

- pom­py śmigłowe

- pom­py odwracalne

- pom­py o swo­bod­nym przepływie

- pom­py czerpakowe.

Ad. b) Pom­py krą­że­nio­we — w pom­pach tego typu nastę­pu­je krą­że­nie cie­czy pro­por­cjo­nal­ne do momen­tu obro­to­we­go wału napę­do­we­go w obrę­bie wir­ni­ka lub na jego obwo­dzie, takie jak:

- pom­py z bocz­ny­mi kanałami

- pom­py peryferalne

- pom­py z pier­ście­niem wodnym.

Pompy wyporowe

Pom­py wypo­ro­we, rów­nież korzy­sta­ją z podob­ne­go ele­men­tu napę­dza­ją­ce­go (wał z momen­tem obro­to­wym poda­nym przez sil­nik), lecz narzę­dzie wywo­łu­ją­ce pod­ci­śnie­nie to tłok, śli­mak, nur­nik itp. Takie roz­wią­za­nie pra­cu­je więc w opar­ciu o zja­wi­sko wypie­ra­nia, prze­ci­ska­nia pew­nej por­cji cie­czy w ocze­ki­wa­nym kierunku.

Pom­py wypo­ro­we dzie­li­my na pom­py gdzie narzę­dzie wyko­nu­je okre­ślo­ny rodzaj ruchu, t.j. ruch:

a) posu­wi­sto-zwrot­ny,

b) obro­to­wo-zwrot­ny,

c) obro­to­wy,

d) inny.

Ad. a — Pom­py wypo­ro­we, gdzie narzę­dzie wyko­nu­je ruch posu­wi­sto-zwrot­ny zasy­sa­jąc i następ­nie prze­py­cha­jąc por­cję cie­czy dzie­li­my na:

- tło­ko­we,

- nur­ni­ko­we,

- wie­lo­tłocz­ko­we,

- prze­po­no­we.

Ad.b Narzę­dzie w kształ­cie skrzy­dła wyko­nu­je ruch wahadłowy

- pom­py skrzydełkowe

Ad. c — Narzę­dzie wyko­nu­je ruch obro­to­wy (ina­czej p. rota­cyj­ne), pobie­ra­jąc suk­ce­syw­nie daw­ki cieczy:

- zęba­te

- łopat­ko­we,

- krzyw­ko­we,

- śli­ma­ko­we,

- śru­bo­we,

- labi­ryn­to­we.

Ad. d — Pozo­sta­łe rodza­je pomp wyporowych:

- o obie­go­wym ruchu narzę­dzia robo­cze­go, ( pom­py wypo­ro­we prze­wo­do­we, p. wypo­ro­we pusz­ko­we m.in.)

- o pre­ce­syj­nym ruchu n. robo­cze­go, gdzie narzę­dzie robo­cze wyko­nu­je ruch oscylacyjno-obrotowy.

pompa srubowa

Przy­kła­do­wa pom­pa śru­bo­wa (wypo­ro­wa)

pompa krzywkowa

Przy­kła­do­wa pom­pa krzyw­ko­wa (wypo­ro­wa)

Scroll to Top