POMPY ŚLIMAKOWE

Pom­pa śli­ma­ko­wa to rota­cyj­na pom­pa wypo­ro­wa, w któ­rej narzę­dzie robo­cze jest w kształ­cie śru­by o wydłu­żo­nym sko­ku (rotor). Rotor wyko­na­ny jest naj­czę­ściej ze sta­li nie­rdzew­nej lub har­to­wa­nej — obra­ca się on mimo­śro­do­wo w prze­waż­nie gumo­wym (sprę­ży­stym) nie­ru­cho­mym ele­men­cie zewnętrz­nym, zwa­nym sta­to­rem. Obrót roto­ra w sta­to­rze powo­du­je zabie­ra­nie medium na wlo­cie i odda­wa­nie go na wylo­cie pom­py. Pom­pa śru­bo­wa nie posia­da zawo­rów. Spo­sób prze­pły­wu pom­po­wa­ne­go medium moż­na okre­ślić jako spi­ral­ny, ale bez tur­bu­len­cji i ści­ska­nia gdyż kon­struk­cja pom­py śru­bo­wej gene­ru­je mini­mal­ny wpływ pom­py na pom­po­wa­ne medium.

W zależ­no­ści od licz­by stop­ni pom­py roz­róż­nia się pom­py jedno‑, dwu‑, trój-stop­nio­we, itd. Cechą wyróż­nia­ją­cą pom­py jed­no­śru­bo­we jest jed­no­cze­sne zazę­bie­nie i obta­cza­nie się roto­ra po wewnętrz­nej dwu­zwoj­nej powierzch­ni obu­do­wy. Dostęp­ne na ryn­ku pom­py śli­ma­ko­we osią­da­ją wydaj­ność do 0,2 m3/​s, osią­ga­ne jest ciśnie­nie do 24 bar i wię­cej dla spe­cjal­nych kon­struk­cji. Sto­su­nek wydaj­no­ści do pręd­ko­ści obro­to­wej jest pro­por­cjo­nal­ny, a moż­li­wo­ści ssa­nia są na wyso­kim pozio­mie – nawet do 8 metrów (po wstęp­nym zala­niu ruro­cią­gu cie­czą). Pom­py śru­bo­we cha­rak­te­ry­zu­ją się niskim hała­sem pra­cy, sta­łym prze­pły­wem oraz niską pul­sa­cją. Moż­li­wa jest zmia­na kie­run­ku prze­pły­wu medium.. Prze­zna­czo­ne są do pom­po­wa­nia mediów o wyso­kiej lep­ko­ści i mediów zawie­ra­ją­cych czę­ści sta­łe i włók­ni­ste (osa­dy, szla­my, pulpy)

Zasa­da dzia­ła­nia pom­py śrubowej:

Pom­pa NETZSCH w akcji:

Scroll to Top