POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI

Pod­no­śni­ki śli­ma­ko­we jako roz­wią­za­nie do kon­struk­cji pom­pow­ni dosko­na­le spraw­dza­ją się w sytu­acji, kie­dy wyma­ga­na jest nie­wiel­ka wyso­kość pod­no­sze­nia. Pom­pa śli­ma­ko­wa zło­żo­na jest ze śli­ma­ka usta­wio­ne­go ze spad­kiem w osło­nie. Gór­ny i dol­ny koniec wału śli­ma­ka wspar­ty jest na łoży­skach. Za spra­wą ruchu obro­to­we­go śli­ma­ka dro­bi­ny pły­nu prze­miesz­cza­ją się wzglę­dem zwo­ju śli­ma­ka od naj­niż­sze­go zbior­ni­ka w górę, aż tra­fią do gór­ne­go zwo­ju, a stam­tąd prze­miesz­cza­ją się do gór­ne­go zbior­ni­ka czy rur. Pom­pow­nie z pom­pa­mi śli­ma­ko­wy­mi nie posia­da­ją prze­wo­dów ssaw­nych, ani tłocz­nych. Ście­ki na naj­niż­szy poziom śli­ma­ka wędru­ją w taki spo­sób, by śli­mak pozo­stał nimi zala­ny na pozio­mie dol­nych zwo­jów. Za to z naj­wyż­sze­go zwo­ju ście­ki wypusz­cza­ne są swo­bod­nie, nie poprzez ciśnie­nie i w związ­ku z tym wypły­wa­ją z prze­pom­pow­ni grawitacyjnie.

Para­me­try pod­no­śni­ków ślimakowych

Wyso­kość pod­no­sze­nia pomp jest sto­sun­ko­wo nie­wiel­ka, a jej war­tość jest zależ­na od wydaj­no­ści pod­no­śni­ków i wyno­si od 2 do 7 m. Kąt nachy­le­nia śli­ma­ka wzglę­dem pozio­mu mie­ści się zwy­kle w prze­dzia­le od 22 do 34°. Wydaj­ność pom­py śli­ma­ko­wej w zależ­no­ści od jej rodza­ju waha się od 20 do 1800 m3/​h. Pręd­kość obro­to­wa mie­ści się w gra­ni­cy od 20 do 120 obr/​min. War­tość pręd­ko­ści ma wpływ na wydaj­ność pom­py, dzię­ki temu może­my regu­lo­wać wydaj­ność nada­jąc odpo­wied­nią pręd­kość obro­to­wą. Pom­pow­nie z pod­no­śni­ka­mi śli­ma­ko­wy­mi róż­nią się od pom­pow­ni z pom­pa­mi wiro­wy­mi. W tym przy­pad­ku takie para­me­try jak: zapo­trze­bo­wa­nie na moc, spraw­ność oraz wydaj­ność sta­no­wią funk­cję wyso­ko­ści pod­no­sze­nia, a dodat­ko­wo wyko­rzy­sta­no nowy ele­ment, któ­ry wpły­wa na pra­cę pom­py, czy­li zanurzenie.

Zale­ty pom­pow­ni z pom­pa­mi ślimakowymi

Zale­ty pom­pow­ni z pom­pa­mi śli­ma­ko­wy­mi to m.in. uprosz­czo­na budo­wa, pro­sty układ tech­no­lo­gicz­ny, brak koniecz­no­ści sto­so­wa­nia krat i roz­drab­nia­rek. Nie poja­wia­ją się tu też prze­wo­dy ssaw­ne i tłoczące.

Opra­co­wa­no na podstawie:

1. „Kon­struk­cje budow­la­ne pom­pow­ni ście­ków”, Zbi­gniew Plą­skow­ski, Marek Roman, Arka­dy, War­sza­wa 1973.

Scroll to Top